Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskapsmessige forhold på Stureterminalen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 29.11.2004 tilsyn med hvordan Norsk Hydro som operatør ivaretar beredskapsmessige forhold på Stura.


Tilsynet ble gjennomført i en dialogform, hvor Norsk Hydro presenterte de beredskapsplanene som foreligger for Stureterminalen og Ptil stilte avklarende spørsmål underveis.

Tilsynet ble avsluttet med en verifikasjon/omvisning i selve anlegget.

Sture. Kilde: Norsk Hydro

Stureterminalen

Råoljeterminalen på Stura i Øygarden kommune mottar olje og kondensat via rørledningen fra Oseberg A innretningen, fra feltene Oseberg, Veslefrikk, Brage, Oseberg Sør, Oseberg Øst, Tune, Huldra og Grane.

Terminalen kom i produksjon i desember 1988 og inkluderer to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300 000 tonn.

Bakgrunn for tilsynet

Med virkning fra 1.1.2004 ble Ptil gitt myndighet til å føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø for enkelte anlegg på land, herunder Stureterminalen.

På denne bakgrunn skal Ptil etablere og operasjonalisere tilsynet med petroleumsvirksomheten på land. Ptil gjennomfører i denne sammenheng en serie av tilsynsoppgaver rettet mot hvordan operatørene ivaretar beredskapsmessige forhold på landanleggene.

Tilsynet på Stura inngår i denne serien av tilsynsoppgaver.

Formål med tilsynet

Ptil ønsket gjennom tilsynet å skaffe seg en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Stureterminalen og viser i denne sammenheng spesielt til bestemmelsene i Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørsystemer, § 47 Beredskap og § 22 Varsling av fare- og ulykkessituasjoner.

Vi viser også til bestemmelsene i Brann- og eksplosjonsvernloven § 19 Sikkerhet i virksomheten, § 20 Sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff m.m. og § 21 Beredskapsplikt.

Resultat fra tilsynet

Gjennom tilsynet fikk Ptil en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Stureterminalen. Ptils inntrykk etter tilsynet er generelt positivt.

Beredskapstiltakene for Stureterminalen er etablert og blir vedlikeholdt i henhold til Bestemmelser og retningslinjer for industrivern som er utarbeidet av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon.(NSO).

Det er etablert ordning for varsling av hendelser til Ptil.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss