Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskapsmessige forhold på Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 7.12.2004 tilsyn med hvordan Statoil som operatør ivaretar beredskapsmessige forhold på Mongstad.


Tilsynet ble gjennomført i en dialogform, hvor Statoil presenterte de beredskapsplanene som foreligger for Mongstad og Ptil stilte avklarende spørsmål underveis.

Tilsynet ble avsluttet med en verifikasjon/omvisning i selve anlegget.

Mongstad. Kilde: Statoil

Mongstad

Mongstadterminalen består av tre kaianlegg som kan ta imot skip på inntil 440 000 tonn. Årlig betjenes ca. 500 anløp med råoljeskip.

Mongstad er ilandføringsterminal for oljerørledningene fra Troll B, C og Troll Blend (Fram) samt mottaker for bøyelastere fra Gullfaks, Draugen, Norne, Åsgard, Heidrun m.fl.

Bakgrunn for tilsynet

Med virkning fra 1.1.2004 ble Ptil gitt myndighet til å føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø for enkelte anlegg på land, herunder Mongstad. På denne bakgrunn skal Ptil etablere og operasjonalisere tilsynet med petroleumsvirksomheten på land.

Ptil gjennomfører i denne sammenheng en serie av tilsynsoppgaver rettet mot hvordan operatørene ivaretar beredskapsmessige forhold på landanleggene. Tilsynet på Mongstad inngår i denne serien av tilsynsoppgaver.

Formål med tilsynet

Ptil ønsket gjennom tilsynet å skaffe seg en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Mongstad og viser i denne sammenheng spesielt til bestemmelsene i Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørsystemer, § 47 Beredskap og § 22 Varsling av fare- og ulykkessituasjoner.

Vi viser også til bestemmelsene i Brann- og eksplosjonsvernloven § 19 Sikkerhet i virksomheten, § 20 Sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff m.m. og § 21 Beredskapsplikt.

Resultat fra tilsynet

Gjennom tilsynet fikk Ptil en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Mongstad. Ptils inntrykk etter tilsynet er generelt positivt.

Beredskapstiltakene for Mongstad er etablert og blir vedlikeholdt i henhold til Bestemmelser og retningslinjer for industrivern som er utarbeidet av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon.(NSO).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss