Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskapsmessige forhold på Kollsnes

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 29.4.2004 tilsyn med hvordan Gassco som operatør ivaretar beredskapsmessige forhold på Kollsnes. Vårt inntrykk etter tilsynet er generelt positivt.


Tilsynet ble gjennomført i en dialogform, hvor Statoil, som "Technical Service Provider" (TSP), presenterte de beredskapsplanene som foreligger for Kolllsnes og Ptil stilte avklarende spørsmål underveis. Tilsynet ble avsluttet med en verifikasjon/omvisning i selve anlegget.

Bakgrunn for tilsynet

Med virkning fra 1.1.2004 ble Ptil gitt myndighet til å føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø for enkelte anlegg på land, herunder Kollsnes. På denne bakgrunn skal Ptil etablere og operasjonalisere tilsynet med petroleumsvirksomheten på land.

Ptil gjennomfører i denne sammenheng en serie av tilsynsoppgaver rettet mot hvordan operatørene ivaretar beredskapsmessige forhold på landanleggene. Tilsynet på Kollsnes inngår i denne serien av tilsynsoppgaver.

Formål med tilsynet

Ptil ønsket gjennom tilsynet å skaffe seg en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Kollsnes og viser i denne sammenheng spesielt til bestemmelsene i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørsystemer, § 47 beredskap og § 22 varsling av fare- og ulykkessituasjoner.

Vi viser også til bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven § 19 sikkerhet i virksomheten, § 20 sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff m.m. og § 21 beredskapsplikt.


Resultat av tilsynet

Gjennom tilsynet fikk Ptil en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Kollsnes. Vårt inntrykk etter tilsynet er generelt positivt.

Beredskapstiltakene for Kollsnes er etablert og blir vedlikeholdt i henhold til Bestemmelser og retningslinjer for industrivern som er utarbeidet av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO).

Det er etablert ordning for varsling av hendelser til Ptil. Statoil, som TSP, varsler Gassco som viderevarsler Ptil.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss