Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskapsmessige forhold på Kårstø

Petroleumstilsynet har gjennomført et tilsyn med hvordan Gassco som operatør ivaretar beredskapsmessige forhold på Kårstø (bildet). Gjennom tilsynet fikk Ptil en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Kårstø. Vårt inntrykk etter tilsynet er generelt positivt.


Tilsynet ble gjennomført i en dialogform, hvor Statoil, som ?Technical Service Provider? (TSP), presenterte de beredskapsplanene som foreligger for Kårstø og Ptil stilte avklarende spørsmål underveis. Tilsynet ble avsluttet med en verifikasjon/omvisning i selve anlegget.

Bakgrunn for tilsyn
Med virkning fra 1.1.2004 ble Ptil gitt myndighet til å føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø for enkelte anlegg på land, herunder Kårstø. På denne bakgrunn skal Ptil etablere og operasjonalisere tilsynet med petroleumsvirksomheten på land.

Ptil gjennomfører i denne sammenheng en serie av tilsynsoppgaver rettet mot hvordan operatørene ivaretar beredskapsmessige forhold på landanleggene. Tilsynet på Kårstø inngår i denne serien av tilsynsoppgaver.

Mål med tilsynet
Ptil ønsket gjennom tilsynet å skaffe seg en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Kårstø og viser i denne sammenheng spesielt til bestemmelsene i Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørsystemer, § 47 Beredskap og § 22 Varsling av fare- og ulykkessituasjoner.

Vi viser også til bestemmelsene i Brann- og eksplosjonsvernloven § 19 Sikkerhet i virksomheten, § 20 Sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff m.m. og § 21 Beredskapsplikt.

Resultat fra tilsynet
Gjennom tilsynet fikk Ptil en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Kårstø. Ptils inntrykk etter tilsynet er generelt positivt.

Beredskapstiltakene for Kårstø er etablert og blir vedlikeholdt i henhold til Bestemmelser og retningslinjer for industrivern som er utarbeidet av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon.(NSO).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
E-post: ole-johan.faret@ptil.no