Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskapen hos storulykkevirksomheter

Hovedtema for årets storulykketilsyn, som gjennomføres av fem tilsynsetater hos 114 norske virksomheter omfattet av storulykkeforskriften, er beredskap. Innenfor petroleumsvirksomheten omfattes kun de åtte landanleggene av storulykkeforskriften.


Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder, er omfattet av storulykkeforskriften.

Disse virksomhetene skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.

Arbeidstilsynet, DSB, Klif, NSO og Ptil fører tilsyn med virksomhetene som er omfattet av storulykkeforskriften.

De åtte landanleggene under Ptils myndighetsområde er underlagt storulykkeforskriften.


 

Storulykkeforskriften stiller konkrete krav til at virksomhetene har gode rutiner for å identifisere beredskapsbehov, utarbeide beredskapsplaner og gjennomføre opplæring, samt at de øver, evaluerer og eventuelt reviderer beredskapen.

I tilsynet i 2013 vil myndighetene ta utgangspunkt i de definerte storulykkescenarier som er etablert gjennom virksomhetenes risikovurderinger og undersøke hvordan disse følges opp i beredskapsplanleggingen. Spesielt vil man sjekke hvordan virksomhetene følger opp opplæringen, gjennomfører øvelser og hvordan de lærer av disse.

I tillegg vil man sjekke hvordan virksomhetene informerer og samarbeider med lokale beredskapsmyndigheter.

Konsekvenser av endringer
Tilsynet følger også opp fjorårets tilsyn av virksomhetens styring og risikovurdering av endringer. I år er myndighetene spesielt oppmerksomme på om virksomhetene vurderer mulige konsekvenser og endringsbehov for beredskapen ved endringer i virksomheten og deres rammebetingelser.

I tillegg til å kontrollere kravene til beredskap i storulykkeforskriften, følger de enkelte myndighetene opp beredskapskrav i eget fagregelverk.

Storulykkeforskriften
Storulykkeforskriften beskriver tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker som involverer farlige kjemikalier.

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil) gjør tilsyn med virksomheter omfattet av forskriften.

De fem tilsynsetatene forvalter storulykkeforskriften sammen gjennom Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS). Her blir myndighetene enige om hva som skal være årets tema for tilsynet, og fordeler tilsynet med virksomhetene mellom seg.

Spørsmål kan rettes til
Arne Johan Thorsen, Ptil: 51 87 60 50