Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap, redningsmidler og helidekk på Leiv Eiriksson

Petroleumstilsynet (Ptil) sammen med Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet, førte i perioden 8.-10.4.2008 tilsyn med den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson mens den var i operasjon vest for Shetland. Tilsynet var rettet mot forhold innen områdene beredskap, sjøredningsmidler og helidekk. Vi identifiserte blant annet 21 avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

Leiv Eiriksson (kilde: ABB)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til Ocean Rig A/S sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson. Innretningen skal på kontrakt med Norske Shell, og det planlegges å benytte innretningen til boring av to brønner på norsk kontinentalsokkel. Innretningen brukes på irsk- og britisk kontinentalsokkel for brønnoppdrag før den går til norsk sokkel i løpet av 2008. Leiv Eiriksson lå under tilsynet vest for Shetland på oppdrag for Shell.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen beredskap, redningsmidler, helidekk og helikopteroperasjoner var i samsvar med norsk regelverkskrav.

Resultat av tilsynet
Det ble identifisert 21 avvik fra regelverkskrav og 7 forbedringspunkter innenfor organisering av beredskap, beredskapsutstyr, redningsmidler, helidekk og organisering av helikopter operasjoner.

Avvik

 • Trening og øvelser (den ansvarlige sikrer ikke at det utføres nødvendig trening og nødvendige øvelser, slik at personellet til enhver tid er i stand til å håndtere operasjonelle forstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte).
 • Ytelseskrav til beredskap (ytelseskrav følges ikke systematisk opp).
 • Brannmannsutstyr (brannlagsutstyr er ikke i henhold til forskriftskrav).
 • Vedlikehold av brannutstyr (vedlikehold av brannslokkingsutstyr er mangelfullt).
 • Rømningsveier (det ble ved befaring observert at rømningsveier ikke møter kravet til fri passasje).
 • Lugardører (dørene mangler sparkepanel).
 • Redningsvester (redningsvestene er ikke i henhold til tilleggskravene i Sjøfartsdirektoratets forskrifter for flyttbare innretninger).
 • Utsettingsarrangement (stopper på vaier forut på livbåt nr. 4 manglet).
 • Mann-overbord-båt (veiledning for betjening av motor var ikke oppslått,vindbeskyttelse/vindu på MOB-båten var defekt).
 • Redningsflåter (hydrostatisk utløser mekanisme hadde ikke utløpsdato påstemplet.Innretningen har et Marine Evakuerings System, Selantic redningsstrømpe, som ikke var i henhold til regelverket).
 • Hinderfri ut- og innflygingssektor (210o sektor er ikke fri for hindringer. Flomlysene rager over 25 cm).
 • Vindpølse (vindpølsen er ikke belyst).
 • Merking av hinderfri sektor (utgangspunktet for merking av hinderfri sektor var ikke som foreskrevet).
 • Merking av adkomstveier (det var ikke slått opp påkrevd lett synlige skilter).
 • Merking av nedgangene (nedgangene var ikke merket med ”EXIT” og ”UTGANG” skilt).
 • Sambandsutstyr (VHF radioer var ikke tatt i bruk grunnet mangler på deler).
 • Merking av skap for oppbevaring av brannbekjempelsesutstyr (skap for oppbevaring av utstyr var ikke merket som foreskrevet).
 • Journal for drift av helikopterdekk (det ble ikke ført en journal for driften av helikopterdekket). 

Forbedringspunkter

 • Bruk av norsk språk (bruksanvisning for Selantic redningsstrømpe er kun på engelsk).
 • Vedlikehold av brannvannsmonitorer på helidekket (brannvannsmonitorene på helidekket er korrodert).
 • Mann-overbord-båt (VHF telefoniapparatet som var montert virket ikke tilfredsstillende).
 • Friksjon (helidekket er glatt når det er vått).
 • Tankanlegg for drivstoff (det var stor oppsamling (søl) av drivstoff i selve tankningsanlegget).
 • Informasjon til plattformsjefen om drift av helidekket (OIM/Plattformsjefen ble ikke skriftlig underrettet ved faste intervaller om status på helikopterdekket, utstyr og tjenester).
 • Utstyr for brannbekjempelse (Innholdfortegnelsen reflekterte ikke alt innhold i skap. Skapet for ”NØDUTSTYR” og ”EMERGENCY EQUIPMENT”  var ikke låst eller forseglet).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |