Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Veslefrikk

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 17.-19.10.2007 tilsyn med beredskap om bord på innretningene Veslefrikk A og B. Vårt generelle inntrykket etter tilsynet er at beredskapen om bord på Veslefrikk A og B blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, men vi identifiserte to avvik fra regelverkskrav.


Veslefrikk A and B

Veslefrikk A (til venstre) og B (Foto: Øyvind Hagen)

Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap med vekt på innretningens evakueringsmidler, beredskapsorganisasjon, beredskapsutstyr, og personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Under tilsynet gjennomførte vi intervjuer og samtaler med ledere, fagpersonell og vernetjenesten om bord. Videre observerte vi en beredskapsøvelse, en MOB-båt øvelse og gjennomførte en befaring på begge innretningene.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var i hovedsak basert på aktivitetsforskriften kap. VI-II om kompetanse og kap. XI om beredskap.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet tilsynet var å verifisere at StatoilHydro ivaretar beredskapmessige forhold på Veslefrikk A og B i henhold til regelverkskrav, herunder organisering og ivaretakelse av egen beredskapsorganisasjon, evakueringsmidler, vedlikehold av beredskapsutstyr og vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

I tilsynet på Veslefrikk ønsket vi også å verifisere de forutsetninger som StatoilHydro har lagt til grunn ved søknad om unntak fra regelverkskrav med hensyn til evakueringsmidler på innretningene.

Resultat fra tilsynet
Under tilsynet identifiserte vi ingen forhold som vil føre til varsel om pålegg, men to forhold karakteriserer vi som avvik:

  • Ytelseskrav til beredskap følges ikke opp ved måling og evaluering av resultat.
  • Det er ikke utarbeidet en strategi for nedbemanning og evakuering av Veslefrikk innretningene når været er så dårlig at livbåtene ikke lenger er tilgjengelig for evakuering til sjøen.

I tillegg er det identifisert åtte forhold med potensial for forbedring.

Det viktigste funnet er at det ikke er fastsatt en detaljert strategi for nedbemanning og eventuelt evakuering av Veslefrikk B når livbåtene ikke kan brukes pga dårlig vær.

Følgende forhold er nærmere redegjort for under pkt 5.0 "Observasjoner" i tilsynsrapporten:

  • Informasjon.
  • Sikkerhetsseler i livbåter.
  • Trening og øvelser.
  • Endring av oppgaver på bredskapslag.
  • Skilting av hovedrømningsveier.
  • Tilstand på evakueringsmidler.
  • Mønstringssted.
  • Trening mede MOB-båt/kran.

Det ble gjennomført en beredskapsøvelse under vårt opphold på Veslefrikk A og B. Ut over det som ble kommentert av Ptil i oppsummeringen etter øvelsen har vi ingen merknader til gjennomføringen av øvelsen.

Ellers er vårt generelle inntrykket etter tilsynet at beredskapen om bord på Veslefrikk A og B blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, men at det er rom for forbedringer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss