Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Ula – pålegg

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 16.-18.4.2008 tilsyn med beredskap på Ula. Vi påviste ett avvik fra regelverkskrav ved at sikkerhetsmerkingen var svært mangelfull i store deler av uteområdet på Ula, som omfatter de tre innretningene Q, D og P. Med bakgrunn i våre funn har vi gitt BP Norge AS (BP) pålegg.


Tilsynet var rettet mot beredskap med vekt på innretningens evakueringsmidler, beredskapsorganisasjon, beredskapsutstyr, og personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører. Tilsynet ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler og verifikasjoner.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan for 2008. Tilsynet baseres på innretningsforskriften kap. III-IV om beredskap og aktivitetsforskriften kap. VI-II om kompetanse og kap. XI om beredskap.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at BP ivaretar beredskapmessige forhold på Ula i henhold til regelverkskrav, herunder organisering og ivaretakelse av egen beredskapsorganisasjon, rolle i områdeberedskapen, evakueringsmidler, vedlikehold av beredskapsutstyr og vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav relatert til sikkerhetsmerking, herunder merking og skilting av rømningsveier og beredskapsutstyr. Varsel om pålegg ble oversendt selskapet den 24.4.2008.

I tillegg identifiserte vi flere forhold med forbedringspotensial. Vårt hovedinntrykket etter tilsynet er at det er rom for forbedringer av flere tekniske og operative forhold i tilknytning til beredskapen om bord på Ula.

Avvik fra regelverkskrav:

 • Mangelfull sikkerhetsmerking.

Forbedringspunkter:

 • Mangelfull livbåttrening.
 • Mangelfull kjennskap til områdeberedskapsressursene.
 • Mangelfull MOB-beredskap.
 • Mangelfull kompetanse og kjennskap til kompetansekrav for beredskapspersonell.
 • Mangelfull oppfølging av kursinnkalling – beredskapskurs.
 • Mangelfull kjennskap til krav til brannmannsbekledning.
 • Mangelfull oppdatering av beredskapsplan.
 • Ikke møtt ytelseskrav til MOB-beredskap.
 • Uforenlige beredskapsoppgaver – brannlag og helidekklag.

I overensstemmelse med vårt tidligere varsel har vi gitt BP følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, styringsforskriften § 22 om
forbedring, jf aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare og ulykkesituasjoner,
aktivitetsforskriften § 42 om vedlikehold, og innretningsforskriften § 27 om
sikkerhetsmerking, pålegges BP Norge AS å:

 1. Merke rømningsveier på innretningen på en synlig måte i henhold til krav. Dette gjelder
      gulmaling på plate- og gitterristdekk, inkludert trapper.
 2. Merke utstyrsskap for brann- og sikkerhetsutstyr på en synlig måte i henhold til krav.
 3. Montere og vedlikeholde sikkerhetsskilting i henhold til krav.

Jf. rapportens kapittel 5, pkt 5.1.1.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.8.2008, og vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

,
E-post: |