Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Stena Don

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 12.-14.8.2008 tilsyn med Stena Drilling AS på den flyttbare innretningen Stena Don. Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap. Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er at beredskapen om bord på Stena Don blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler og verifikasjoner. Det ble også gjennomført en beredskapsøvelse.

 Stena Don

Stena Don

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var varslet 9.5.2008 basert på aktivitetsforskriften kap. VI – II om kompetanse og kap. XI om beredskap, og var en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan for 2008.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Stena Drilling ivaretar beredskapsmessige forhold på Stena Don i henhold til regelverkskrav. Dette omfatter organisering og ivaretakelse av egen beredskapsorganisasjon, evakueringsmidler, vedlikehold av beredskapsutstyr og vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav, men fant fem forhold med potensial for forbedring relatert til

  • merking av rømningsveier,
  • atkomst til rømningsveier,
  • trening og øvelser,
  • opplæring og kompetanse.

Det ble gjennomført en omfattende beredskapsøvelse under vårt opphold på Stena Don. Ut over det som ble kommentert av Ptil i oppsummeringen etter øvelsen, har Ptil ingen merknader til gjennomføringen.

Ellers er det vårt generelle inntrykk etter tilsynet at beredskapen om bord på Stena Don blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, men at det er rom for noen forbedringer.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |