Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Statfjord A

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 6.-8.5.2009 tilsyn med StatoilHydro på innretningen Statfjord A. Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap for å verifisere om beredskapsoppgavene ivaretas i henhold til regelverkskravene. Vi identifiserte to avvik og fem forbedringspunkter.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler og verifikasjoner.

Statfjord A (kilde: Scanpix)

Statfjord A (kilde: Scanpix)

Bakgrunn for tilsynet
Grunnlaget for tilsynet var blant annet innretningsforskriftens kap. III-IV om beredskap, aktivitetsforskriftens kap. VI-II om kompetanse og kap. XI om beredskap.

Ptils skal bidra til teknisk og operasjonell robusthet, og vurdere selskapets kompetanse og kapasitet i forhold til ny organisasjonsmodell.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at StatoilHydro ivaretar beredskapmessige forhold på Statfjord A i henhold til krav i regelverket og egne styrende dokumenter.

Dette omfatter beredskapsorganisering inkludert samarbeid om beredskap, vedlikehold av beredskapsutstyr, evakueringsmidler og -veier, vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjoner, øvelse og trening på beredskapssituasjoner og IKT-sikkerhet.

Resultat av tilsynet
Det ble observert to forhold som vi kategoriserer som avvik fra regelverkskrav.

Hovedinntrykket fra tilsynet på Statfjord A er likevel at beredskapen er godt ivaretatt selv om det er rom for forbedringer av noen tekniske og operative beredskapsmessige forhold.

Identifiserte avvik:

  • Mangelfull sikkerhetsskilting og -merking i uteområdet
  • Blokkering av rømningsvei til livbåt.

Forbedringspunkter:

  • Mangelfull trening/øving på stedfortrederrollen
  • Mangelfull kjennskap til administrative IKT-sikkerhetsretningslinjer
  • Mangelfullt vedlikehold av ROC-sertifikat
  • Mangelfull beredskapskompetanse
  • Mangelfull trening på redundant MOB-system

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |