Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Snorre B

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 11.-13.12.2007 tilsyn med beredskap på innretningen Snorre B. Vårt generelle inntrykket etter tilsynet er at beredskapen om bord på Snorre B blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, men at det er rom for enkelte forbedringer.


Under tilsynet fokuserte vi blant annet på innretningens evakueringsmidler, beredskapsorganisasjon, beredskapsutstyr, og personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Snorre BBakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble varslet 10.10.2007 som en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan for 2007. Tilsynet var i hovedsak basert på aktivitetsforskriften kap. VI-II om kompetanse og kap. XI om beredskap.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at StatoilHydro ivaretar beredskapmessige forhold på Snorre B (bildet) i henhold til regelverkskrav, herunder organisering og ivaretakelse av egen beredskapsorganisasjon, evakueringsmidler, vedlikehold av beredskapsutstyr og vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Resultat fra tilsynet
Under tilsynet identifiserte vi ingen forhold som vil føre til varsel om pålegg, men to observasjoner karakteriserer vi som avvik. I tillegg er det identifisert ett forbedringspunkt.

Følgende forhold er blitt nærmere redegjort for under pkt 5.0 Observasjoner i tilsynsrapporten:

Avvik

  • Strategi/retningslinje/prosedyre for eventuell nedbemanning av Snorre B

  • Livbåtførere mangler trening og øvelser med livbåt med vannjet.

  •  

Forbedringspunkt

  • Skilting av hovedrømningsveier.

  •  

Det ble gjennomført en beredskapsøvelse med brann i hjelpesystem og en MOB-øvelse under vårt opphold på Snorre B. Ut over det som ble kommentert av Ptil i oppsummeringen etter øvelsen har Ptil har ingen merknader til gjennomføringen av øvelsene.

Ellers er det generelle inntrykket etter tilsynet at beredskapen om bord på Snorre B blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, men at det er rom for enkelte forbedringer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss