Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Oseberg C

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 24.-25.1.2007 tilsyn på Norsk Hydro Produksjon AS sin innretning Oseberg C. Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap med vekt på innretningens beredskapsorganisasjon, beredskapsutstyr, og personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav, men vårt generelle inntrykk etter tilsynet er at beredskapen om bord på Oseberg C blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler og verifikasjoner.

Bakgrunn for tilsynet

Oseberg C (kilde: Hydro)Det er forholdsvis lenge siden (januar 2004) vårt forrige tilsyn med fagområdet beredskap som tema på Oseberg C (bildet).

Tilsynet var i hovedsak basert på forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) kapittel VI-II Kompetanse, § 19 om kompetanse, § 21 om trening og øvelser og kapittel XI Beredskap, § 64 om beredskapsetablering, § 65 om felles bruk av beredskapsressurser, § 66 om beredskapsorganisasjon, § 67 om beredskapsplaner. Videre kapittel XI-I Beredskapstiltak ved fare- og ulykkessituasjoner, § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Under tilsynet gjennomgikk vi innretningens beredskapsutstyr, beredskapsorganisasjon og personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene. Siden Oseberg C også inngår i områdeberedskapen for Oseberg-Trollområdet (lenke), ble det også rettet oppmerksomhet mot dette temaet.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Hydro ivaretar beredskapen på Oseberg C i henhold til regelverkskrav, herunder organisering og ivaretakelse av egen beredskapsorganisasjon, vedlikehold av beredskapsutstyr, og sikring og vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Dette inkluderer også Oseberg C sin rolle i områdeberedskapen for Oseberg-Trollområdet.

Resultat fra tilsynet

Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav:

  • Mangelfull ivaretakelse av vedlikehold på brannhydrant.

  •  

Vi identifiserte følgende forhold med potensial for forbedring:

  • Mangelfull ivaretakelse av vedlikeholds- og kontrollrutiner på livbåt.

  • Mangelfull kjennskap til områdeberedskapsressurssene blant beredskapspersonell.

  • Varsel til områdeberedskapsfartøyet ved arbeid over sjø blir ikke konsekvent gjennomført.

  • Stedfortrederrollen i beredskapsorganisasjonen blir ikke regelmessig øvet.

  • UHF-sambandet om bord fungerer ikke i henhold til brukerkrav i SKR.

  •  

Havila Runde (kilde: Havila)Det ble gjennomført en beredskapsøvelse under vårt opphold på Oseberg C som inkluderte bruk av SAR-helikopter og varsling til beredskapsfartøyet "Havila Runde" (bildet). Ptil har ingen merknader til gjennomføringen av beredskapsøvelsen.

Det generelle inntrykket etter tilsynet er at beredskapen om bord på Oseberg C blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, men at det er rom for forbedringer både i forhold til beredskapspersonellet kompetanse og kjennskap til områdeberedskapsressursene, UHF-sambandet, og vedlikeholdsprosedyrene for beredskapsutstyr.

~LT~FONT size=1>Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss