Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Njord A og B

Tilsyn: Petroleumstilsynet førte i perioden 25.-26. mars 2009 tilsyn med beredskap på Njord. Vårt hovedinntrykk etter tilsynet er at beredskapen på Njord A og B er godt ivaretatt, men at det er rom for forbedringer av noen tekniske og operative beredskapsmessige forhold.


Tilsynet ble ført på Njord A, men omfattet også Njord B, selv om vi ikke var om bord på denne innretningen.

Njord A and Njord B

Njord A og Njord B

Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap for å verifisere om beredskapsoppgavene ivaretas i henhold til regelverkskravene.

Det ble lagt vekt på styring og ledelse av beredskapen, beredskapsorganisering inkludert områdeberedskap, vedlikehold av beredskapsutstyr, innretningens evakueringsmidler, kompetanse relatert til utøvelse av beredskapsfunksjoner, og generell sikkerhetsmerking i uteområdet på Njord A.

I tillegg la vi vekt på sikkerhetsrelaterte forhold innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på Njord A.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble varslet 4.2.2009 som en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan for 2009. Tilsynet baseres på innretningsforskriften kap. III-IV om beredskap og aktivitetsforskriften kap. VI-II om kompetanse og kap. XI om beredskap.

I tillegg baseres tilsynsaktiviteten på Ptils overordnede prioritering om å bidra til teknisk og operasjonell robusthet, samt oppfølging av selskapets kompetanse og kapasitet i forhold til ny organisasjonsmodell.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at StatoilHydro ivaretar beredskapmessige forhold på Njord A og B i henhold til krav i regelverket og egne styrende dokumenter.

Dette omfatter beredskapsorganisering inkludert samarbeid om beredskap, vedlikehold av beredskapsutstyr, evakueringsmidler og -veier, vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjoner, øvelse og trening på beredskapssituasjoner og IKT-sikkerhet.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte ingen avvik eller funn som vil føre til varsel om pålegg. Hovedinntrykket fra tilsynet på Njord A og B er at beredskapen er godt ivaretatt men at det er rom for forbedringer av noen tekniske og operative beredskapsmessige forhold:

  • Beredskapssentralen er lite formålstjenlig (lite rom – mye personell).
  • Mangelfull kjennskap til administrative IKT-sikkerhetsretningslinjer.
  • Mangler ved sikkerhetsskilting i uteområdene.
  • Redningsdrakter på mønstringsstasjon ikke regelmessig ettersett (sist i 1996).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |