Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Kristin

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 31.-2.4.2008 tilsyn med beredskap på innretningen Kristin. Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er at beredskapen om bord på innretningen blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.


Under tilsynet la vi spesielt vekt på innretningens evakueringsmidler, beredskapsorganisasjon, beredskapsutstyr, og personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler og verifikasjoner.

Om Kristin
Kristin ligger i Norskehavet 20 km sydvest fra Åsgard. Feltet ble påvist i 1997. Plan for utbygging og drift ble godkjent desember 2001.

Lenke: Samtykke til bruk av Kristin

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var planlagt aktivitet i henhold til vår tilsynsplan for 2008.

Tilsynet var basert på innretningsforskriften kap. III-IV om beredskap, aktivitetsforskriften kap. VI-II om kompetanse og kap. XI om beredskap.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at StatoilHydro ivaretar beredskapmessige forhold på Kristin i henhold til regelverkskrav, herunder organisering og ivaretakelse av egen beredskapsorganisasjon, evakueringsmidler, vedlikehold av beredskapsutstyr og vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet identifiserte vi ingen avvik fra regelverkskrav.

Vi identifiserte derimot følgende forhold med potensial for forbedring, nærmere redegjort for i tilsynsrapporten under pkt 5.0 Observasjoner:

  1. Mangelfull systematikk for gjennomføring av trening og øvelse av stedfortredere i beredskapsorganisasjonen.
  2. Oversikt over aksjoner etter trening og øvelser er vanskelig tilgjengelig.
  3. Uoverensstemmelse mellom StatoilHydros styrende dokument WR 1156 og praktisk gjennomføring av maritim koordinators oppgave i forbindelse med flagging av kran ved MOB-båt aktiviteter.
  4. Mangelfull systematikk i forbindelse med oppfølging av kompetanse i beredskapsorganisasjonen.
  5. D & V-leder har ikke kompetanse som plattformsjef.

Det ble gjennomført en beredskapsøvelse med scenario gasslekkasje i prosessmodul og skadet personell.  SAR-helikopteret fra Heidrun deltok i øvelsen.  I tillegg ble det gjennomført en MOB-øvelse. Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er at beredskapen om bord på Kristin blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |