Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Gyda

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 22.-26.1.2007 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (Talisman) sin innretning Gyda. Tilsynet omfattet beredskapsorganisering, gjennomgang av beredskapsutstyr, verifikasjon av mannskapets kompetanse og verifikasjon av øving i og trening av beredskapsfunksjoner i henhold til de definerte fare- og ulykkessituasjonene for innretningen.


I forbindelse med tilsynet hadde vi en observatør på øvelse "Bombertrussel, Gyda, 20.12.2006", det ble gjennomført en beredskapsøvelse og en MOB-båt øvelse på Gydainnretningen.

En befaringsrunde for å inspisere/verifisere beredskapsutstyr, merking og rømningsveier, ble gjennomført sammen med plattformsjef og sikkerhetsleder, samt Talismans observatør fra landorganisasjonen.

Bakgrunn for tilsynet

I henhold til tildelingsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) skal Ptil legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet og samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Videre er det et resultatmål for Ptil å følge opp at aktørene ivaretar sitt ansvar i styring av virksomheten. Beredskap utgjør sentrale deler av de tekniske, operasjonelle og organisatoriske barriereelementene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

I dette tilsynet er den beredskapsfaglige delen også en oppfølging av tilsynene OD førte med BP og delt beredskapsfartøy mellom Ula og Gyda.

Tilsynet ble ført med bakgrunn i følgende forskrifter med veiledning:

  • Styringsforskriften §§ 11, 20, 21 og 22 om bemanning og kompetanse, om avviksbehandling, om oppfølging og om forbedring, styringsforskriften § 15 om kvantitative risiko- og beredskapsanalyser.

  • Innretningsforskriften §§ 40, 42 og 43 om utstyr for redning av personell, om beredskapsfartøy og om evakueringsmidler.

  • Aktivitetsforskriften §§ 21, 64, 65, 66, 67 og 68 om trening og øvelser, om beredskapsetablering, om felles bruk av beredskapsressurser, om beredskapsorganisasjon, om beredskapsplaner og om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

  •  

Dette var det første tilsynet innenfor fagområdet beredskap etter at Talisman overtok Gyda fra BP.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere om Talismans styringssystem ivaretar HMS-messige regelverkskrav knyttet til beredskap under fare- og ulykkessituasjoner.

Tilsynet var i stor grad rettet mot kompetanse, evakueringsutstyr, evakueringsveier og merking av rømningsveier.


Resultat fra tilsynet

Under tilsynet identifiserte vi ett avvik fra regelverkskrav:

  • Beredskapsanalysen er ikke oppdatert.

  •  

Videre fant vi forhold med potensial for forbedring relatert til rednings- og evakueringsmidler, skilting til livbåtstasjoner, maling av evakueringsveier og mangelfull skilling mellom trening og øvelse for MOB-mannskapet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss