Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Deepsea Bergen

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 25.-27.8.2008 tilsyn med beredskap på den flyttbare innretningen Deepsea Bergen som opereres av Odfjell Drilling A/S (Odfjell). Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav under tilsynet, men det er rom for forbedringer av noen tekniske og operative forhold.


Tilsynet ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler og verifikasjoner på Deepsea Bergen (bildet).

Deepsea Bergen

Det ble blant annet lagt vekt på styring og ledelse av beredskapen.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble varslet 11.6.2008 som en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan for 2008.

Tilsynet baseres på innretningsforskriften kap. III-IV om beredskap og aktivitetsforskriften kap. VI-II om kompetanse og kap. XI om beredskap.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Odfjell ivaretar beredskapmessige forhold på Deepsea Bergen i henhold til krav i regelverket.

Dette omfatter beredskapsorganisering og beredskapsorganisasjon inkludert samarbeid om beredskap, vedlikehold av beredskapsutstyr,evakueringsmidler, vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører, og den helsemessige- og akuttmedisinske beredskap på Deepsea Bergen.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.

Følgende forhold med potensial for forbedring blir nærmere kommentert i tilsynsrapporten:

  • Skip på kollisjonskurs – mangler oversikt over planer for tiltak og aksjoner med tidsangivelse.
  • Mangelfull samøvelse/-trening med områdeberedskapsressurser.
  • Samtrening på land for beredskapslagene gjennomføres ikke.
  • Mangelfull MOB-beredskap – uklare værkriterier.
  • Mangelfull trening av førstehjelpskompetansen i innsatslag og kompetansen hos teknisk innsatslag ombord.
  • Mangelfull debrief og erfaringsoverføring i beredskapslagene etter øvelse og trening.
  • Mangelfull sikkerhetsskilting og –merking i uteområdet.

 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |