Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Brage

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 18.-20.6.2008 tilsyn med StatoilHydro på innretningen Brage. Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap, inkludert helsemessig og medisinsk beredskap, og ble gjennomført i samarbeid med Helsetilsynet i Rogaland (Htil). Vi identifiserte blant annet ett avvik fra regelverkskrav.


Det ble lagt vekt på styring og ledelse av beredskapen, beredskapsorganisering og –organisasjon inkludert områdeberedskap, vedlikehold av beredskapsutstyr, innretningens evakueringsmidler, kompetanse relatert til utøvelse av beredskapsfunksjoner, og den helsemessige- og akuttmedisinske beredskap og kompetanse om bord på Brage.

I tillegg omfattet tilsynet integrerte operasjoner (IO) relatert til tilrettelegging og håndtering av beredskap i forhold til samhandlingen mellom hav- og landorganisasjonen.

Brageinnretningen 

Brage
Brage er et oljefelt som ligger øst for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen, på 140 meters havdyp. Brage er bygd ut med en fast integrert produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell (bildet). 

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan for 2008. Tilsynet baseres på innretningsforskriften kap. III-IV om beredskap og aktivitetsforskriften kap. VI-II om kompetanse og kap. XI om beredskap.

Htil har på bakgrunn av en risikovurdering planlagt tilsyn som omfatter helsemessig beredskap i inneværende år.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at StatoilHydro ivaretar beredskapmessige forhold på Brageinnretningen i henhold til krav i regelverket.

Dette omfatter beredskapsorganisering og beredskapsorganisasjon inkludert områdeberedskap, vedlikehold av beredskapsutstyr, evakueringsmidler, vedlikehold av personellets kompetanse relatert til beredskapsfunksjonene de utfører, og den helsemessige- og akuttmedisinske beredskap og kompetanse på Brageinnretningen.

I tillegg omfattet tilsynsaktiviteten integrerte operasjoner (IO) relatert til tilrettelegging og håndtering av beredskap i samhandlingen mellom hav- og landorganisasjonen.

Resultat av tilsynet
Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav og flere forhold med forbedringspotensial. Hovedinntrykket fra tilsynet er at det er rom for forbedringer av flere tekniske og operative forhold i tilknytning til ivaretakelsen av beredskapen på Brage.

Avvik:

  • Mangelfull sikkerhetsskilting og -merking i uteområdet.

Forhold med forbedringspotensial:

  • Mangelfull kjennskap til områdeberedskapsressursene Troll-Oseberg blant beredskapspersonell på Brage.
  • Mangelfull deltakelse i områdeberedskapsøvelser.
  • Mangelfull MOB-beredskap.
  • Mangelfull kunnskap om egen rolle og oppgaver i beredskapsorganisasjonen.
  • Mangelfull trening av livbåtlag om bord på Brage.
  • Mangelfull involvering av vaktlege ved hendelser.
  • Mangelfullt system for sikring av innsatslagets kvalifikasjoner.
  • Mangelfull prosedyre for å sikre at korrekt behandling blir gitt i en situasjon med brann kombinert med inhalasjonsskade*.

* Inhalasjonsskade
Oppstår gjennom innånding av røyk (vanligvis brannrøyk), som fører til betennelsesforandringer i lungene med etterfølgende lungesvikt.
(Etter Folke Sjöberg og Leif Östrup. Brännskador. Liber, Stockholm, 2002)

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |