Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Aker Spitsbergen

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir), førte 10.2.2009 tilsyn på boreinnretningen Aker Spitsbergen mens den lå ved Westcon-verftet i Ølensvåg. Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap med vekt på innretningens evakueringsmidler og beredskapsutstyr. Vi identifiserte seks avvik og to forbedringspunkter.


Tilsynet ble ført i form av dokumentgjennomgang, samtaler med blant annet vernetjenesten og verifikasjoner på innretningen.

Aker Spitsbergen (source: Aker)

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet er Aker Drillings søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Aker Spitsbergen.

Det første tilsynet ble gjennomført i september 2008 (lenke). På grunn av at mye av beredskapsutstyret ikke var på plass på det tidspunktet, ble det besluttet å gjøre dette tilsynet om bord som en oppfølgingsaktivitet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere beredskapsmessige forhold relatert til Aker Drillings søknad om SUT for Aker Spitsbergen.

Resultat av tilsynet
Det ble identifisert seks avvik og to forbedringspunkter som er nærmere redegjort for i tilsynsrapportens kapittel 5.

Avvikene er knyttet til merking av rømningsveier, MOB-båtmannskapenes drakter, blokkering av rømningsvei, oppbevaring av redningsdrakter, plassering av redningsvester og oppdatering av sikkerhetsplan.

Forbedringspunktene er knyttet til brannmannsutstyr og -bekledning, og instrukser for kjøring av beredskaps- og nødutstyr.

Tidligere etterspurt dokumentasjon, som ennå ikke er mottatt, er listet opp i rapportens kapittel 6.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |