Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og teknisk sikkerhet på Heimdal

Oljedirektoratet gjennomførte i tiden 22. - 23. mai 2003 en tilsynsaktivitet rettet mot beredskapsmessige og branntekniske forhold på Norsk Hydro Produksjon a.s. sin innretning Heimdal.


Heimdal

Det ble etter ønske fra OD også gjennomført en beredskapsøvelse under tilsynet på Heimdal (bilde), med innlagt bruk av MOB-båt.

Øvelsen inkluderte hele beredskapsorganisasjonen om bord og på beredskapsfartøyet "Sølvbas".

God tilrettelegging av tilsynsaktiviteten fra Norsk Hydro sin side og et godt samarbeidsklima ombord, bidro til en god praktisk gjennomføring av tilsynet.

Bakgrunn for tilsynet

OD sin strategiske plan fremhever betydningen av helse, miljø og sikkerhet (HMS) som et viktig element i verdiskapningskjeden. Departementets prioriteringer i tildelingsbrevet for 2003 sier at OD skal bidra til at det etableres et realistisk og omforent bilde av utviklingen av HMS-nivået som underbygger OD sin og næringens tiltak for å forbedre HMS-nivået i petroleumsvirksomheten. (Ref. HMS-melding, pkt. 2 og 17 i oppfølgingsmatrisen).

Vi har lagt vekt på at det var relativt lenge siden forrige beredskapstilsyn på Heimdal, som ble avholdt i 1999, og at driftsorganisasjonen for innretningen nylig har vært gjennom en hektisk periode med store oppgraderinger og tunge vedlikeholdsaktiviteter om bord på Heimdal.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å se hvordan Norsk Hydro sikrer at beredskapsplanene og tiltakene i selskapet er i samsvar med gjeldende regelverk, med særlig fokus på

 • rammeforskriften §§ 29 og 30 om Samordning av beredskap, og § 38 om Overvåking av sikkerhetssoner
 • styringsforskriften § 11 om Bemanning og kompetanse
 • aktivitetsforskriften § 64 om Beredskapsetablering og § 68 om Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner
 • innretningsforskriften § 40 om Utstyr for redning av personell og § 43 om Evakueringsmidler
 • opplysningsforskriften§ 11 om Varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og ulykkessituasjoner.

Resultat av tilsynet

Sentrale emner som ble gjennomgått i tilsynet var

 • etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystemer for beredskap
 • beredskapsplaner
 • system for vedlikehold av evakuerings- og redningsutstyr
 • beredskapsøvelser
 • kompetanse til innsatspersonell
 • krav til beredskapsorganisasjonen.

Tilsvarende temaer på det branntekniske området var funksjon og teknisk tilstand av passiv brannbeskyttelse, brannskiller og aktive brannbekjempelsessystemer.

Tilsynet avdekket ingen alvorlige forhold som medfører varsel om pålegg.

Hovedinntrykket er at det finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige og branntekniske forhold om bord. Dette gjelder i første rekke skilting og merking av rømningsveier, utbedring av selvlukkende branndører og utbedring av isolasjonsmaterialet pyrocrete på flammebom.

Det kom fram under tilsynet at opplæringen av livbåtmannskapet oppfattes som ufullstendig av de involverte ansatte fordi det benyttes en annen type livbåt under opplæring på land enn den slisketypen som er installert om bord på Heimdal.