Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og helikopterdekk på Njord A

Petroleumstilsynet (Ptil) med bistand fra Luftfartstilsynet (Ltil) gjennomførte i tidsrommet 29.-30.3.2005 en tilsynsaktivitet hos Norsk Hydro Produksjon a.s. Tilsynet var rettet mot konstruksjon og drift av helikopterdekket på Njord A, beredskapsfunksjoner i tilknytning til helikopterdekket samt mot beredskapsorganisering og beredskapsutstyr.


Njord A (kilde: Norsk Hydro)Mottakelsen på innretningen ble av tilsynslaget oppfattet som svært positivt ved at revisjonslaget ble mottatt av plattformsjefen, og gitt informasjon om sikkerhetsmessige forhold om bord samt operasjonell status for innretningen. I tillegg holdt introduksjonen i forkant av sikkerhetsrunden og selve sikkerhetsrunden god kvalitet.

En befaringsrunde for å inspisere beredskapsutstyr, merking og rømningsveier ble gjennomført sammen med Norsk Hydros sikkerhetsleder (observatør, landorganisasjon).

Det ble gjennomført en beredskapsøvelse i tilknytning til helikopterdekket. Tilsynsgruppen observerte øvelsen både fra kontrollrom og ved helikopterdekk, og deltok i debriefing etter øvelsen.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil og Luftfartstilsynet har planlagt å gjennomføre flere integrerte tilsynsaktiviteter i 2005 med hovedfokus på helikopterdekk og beredskap med sikte på å oppnå mer helhetlige og effektive tilsyn.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med bakgrunn i Styringsforskriften § 11 Bemanning og kompetanse, § 20 Avviksbehandling, § 21 Oppfølging og § 22 Forbedring, Innretningsforskriften § 71 om Helikopterdekk, jf Forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på faste og flyttbare innretninger til havs, BSL D 5-1, og Aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Hydro sitt styringssystem ivaretar HMS og beredskap tilknyttet helikopterdekk på en forsvarlig måte, og å forebygge luftfartsuhell som kan tilbakeføres til egenskaper ved helikopterdekket eller driften av dette.

Det ble under tilsynet forsøkt verifisert at helikopterdekket på Njord A møter kravene i regelverket når det gjelder belastning i forhold til benyttet luftfartøy, plassering, utførelse, størrelse, hindringer, generelle krav, visuelle hjelpemidler, operativ utrustning, brann- og redningsberedskap, vedlikehold og operasjon, og operasjons- og beredskapsmanual.

Under gjennomgang av styringssystemene ble det rettet fokus mot organisasjon, kompetanse, vedlikehold, avviksbehandling og forbedring med utgangspunkt i driften av helikopterdekket og sentrale beredskapstiltak knyttet til helikopterdekket.

Når det gjelder beredskapen på innretningen ble det også fokusert på evakueringsutstyr, evakueringsveier, merking av disse, samt beredskapsorganisasjonen med de oppgaver som er knyttet til håndtering av hendelser på og ved helikopterdekket.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet avdekket ingen forhold på Njord A som vil føre til varsel om pålegg.

Vi har påvist avvik fra gjeldende forskrifter som omhandler hindringer ved inn og utflyging, mangelfull merking og belysning.

Videre er andre observasjoner som revisjonslaget gjorde med hensyn til flysikkerhet og beredskap angitt som forbedringspunkter.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss