Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap, bærende konstruksjoner og maritime systemer på Mærsk Gallant

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 4. og 5. mai 2009 tilsyn med beredskap, bærende konstruksjoner og maritime systemer på Maersk Drilling Norge AS (Maersk) sin innretning Mærsk Gallant. Vi identifiserte fire avvik og seks forbedringspunkter.


Mærsk Gallant (source: AP Møller)

Mærsk Gallant (bildet) fikk samsvarsuttalelse (SUT) 1. august 2002. Under tilsynet lå innretningen ved verft i Esbjerg.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Mærsk ivaretar sitt ansvar knyttet til ivaretakelse av SUT for Mærsk Gallant innenfor ovenfor nevnte fagområder. 

Resultat av tilsynet
Det ble for beredskap avdekket avvik som hovedsakelig var knyttet til beredskapsutstyr, MOB-båt trening og øvelser, og skilting og merking av rømningsveier.

For konstruksjoner og maritime systemer ble det avdekket avvik knyttet til jekkesystemet og vanntette dører.

Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:

 • Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
 • Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

Avvik:

 • Det er ikke alarm ved overskridelse av maksimal last.
 • Fire vanntette dører lukket ikke helt igjen.
 • I uteområder på innretningen var merking og skilting av rømningsveier mangefull.
 • Øvelser med MOB-båt blir ikke regelmessig planlagt og gjennomført. Trening og øvelser med personellkurv og annet redningsutstyr manglet.

Forbedringspunkter:

 • Utskiftingsprogram for anoder på leggene bør forbedres.
 • Skrot i bunnen av tankene bør ryddes bort, slik at det ikke danner grunnlag for korrosjon. Begynnende korrosjon bør repareres tidlig slik at det ikke danner grunnlag for mer omfattende korrosjon.
 • Det var omfattende korrosjon på hydraulikrørsystemene for jekkesystemet for to av leggene. På den tredje ble det opplyst at det også var tilsvarende korrosjon, men her ble det foretatt utbedring.
 • Stedfortredere i beredskapsorganisasjonen blir ikke planmessig brukt under øvelser.
 • Brannstasjonene var plassert i uegnede og små skap.
 • Mannskapet kunne ikke redegjøre for eller verifisere om draktene var egnet til opphold i sjø, for eksempel ved fall over bord, kantring av MOB-båt og eventuelt til svømming ved redningsaksjoner.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |