Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bemannede undervannsoperasjoner - ConocoPhillips

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med styring av bemannede undervannsoperasjoner rettet mot ConocoPhillips. Rapporten inneholder observasjoner av forhold med potensial for forbedringer, men vår overordnede vurdering er at selskapet har forbedret og videreutviklet styringssystemer som bidrar til å sikre at bemannede undervannsoperasjoner gjennomføres i overensstemmelse med myndighetskrav.


Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet (Htil) gjennomførte 4.5.2005 og 16.6.2005 tilsyn med styring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) rettet mot ConocoPhillips (CoPSAS) sin dykkeoperasjon på Ekofisk-feltet i 2005.

Tilsynet ble gjennomført i form av møte hos Ptil i forkant av dykkeoperasjonen (4.5.2005) og møte hos CoPSAS i Tananger (16.6.2005) etter gjennomført dykkeoperasjon.

Bakgrunn for tilsynet
Bemannede undervannsoperasjoner medfører spesielle utfordringer knyttet til både sikkerhet helse- og arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Oppfølging av bemannede undervannsoperasjoner er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet, og er derfor et sentralt punkt i Ptils prioriteringer.

Formål med tilsynet
Målsettingen med tilsynet har vært å få en oversikt over CoPSAS sitt styringssystem for gjennomføring av BUO. Utgangspunktet for tilsynet var tiltak knyttet til observasjoner beskrevet i Ptils rapport etter tilsyn med bemannede undervannsoperasjoner mot CoPSAS datert 29.6.2004, og CoPSAS oppfølging av dykkeoperasjonen i 2005.

Resultat fra tilsynet
I begge møtene gav CoPSAS en strukturert og fyldig gjennomgang av de områder som var angitt som rammer for tilsynet. Ptil fikk inntrykk av at CoPSAS har forbedret og videreutviklet styringssystemer som bidrar til å sikre at BUO gjennomføres i overensstemmelse med myndighetskrav.

Det er identifisert forbedringspunkter som gjelder familiarisering, trening og øvelser samt langtidsoppfølging av helsemessige forhold.

Det er ikke påvist avvik fra regelverket i dette tilsynet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
E-post: ole-johan.faret@ptil.no