Gå til hovedinnhold

Tilsyn med barrierer på Heidrun

Oljedirektoratet gjennomførte i tiden 6.-8. mai 2003 et tilsyn mot Statoils tekniske og operasjonelle barrierer på Heidrun.


Bakgrunn for tilsynet

Kravene til tyring og kontroll med barrierer er styrket i de nye HMS-forskriftene. Dette gjelder både fysiske (tekniske) og ikke-fysiske (operasjonelle og organisatoriske) barrierer.

Det ble medio 2002 sendt et brev til alle operatørselskapene hvor OD, med henvisning til barrierekravene i de nye forskriftene, etterspurte hvordan operatørene følger opp den tekniske tilstanden til de fysiske barrierene på innretningene.

I tillegg har det de senere år inntruffet en rekke uønskede hendelser med stort potensial som en følge av at flere av de sentrale operasjonelle barrierene har sviktet.

På bakgrunn av dette blir det i 2003 gjennomført en rekke tilsyn med operatørenes kontroll med og styring av de tekniske og operasjonelle barrierene på innretningene.

I dette tilsynet har vi fulgt opp Statoils aktiviteter relatert til sentrale barrierer på Heidrun-innretningen, deriblant hvordan resultatene fra Statoils prosjekt "Kartlegging av tilstand - Teknisk sikkerhet i Statoil" (TTS) følges opp i Heidrun driftsenhet.

Heidrun har i liten grad har blitt revidert av OD innen dette området de siste årene, og det er for tiden stor aktivitet i forbindelse med flere modifikasjonsprosjekter.

Målet med tilsynet

En av ODs målsettinger for 2003 er å bidra til at næringen har oversikt over og opprettholder en teknisk tilstand som gir grunnlag for sikker drift av innretningene. Dette medfører at vi skal følge opp at aktørene har styring og kontroll med den tekniske integriteten til de fysiske barrierene på innretningene samt følge opp aktørenes arbeid for å unngå hydrokarbonlekkasjer.

Målsettingen med denne aktiviteten er derfor å vurdere hvordan Statoil ivaretar (deriblant identifiserer behov for, etablerer, vedlikeholder og videreutvikler) de forskjellige barrierene som er nødvendig for å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå ved drift og vedlikehold av produksjonsanlegget på Heidrun.

Det er videre en målsetting å vurdere om Statoils oppfølging av de tekniske og operasjonelle barrierene er i henhold til kravene i de nye HMS-forskriftene.

Det er også et delmål å øke den generelle forståelsen for barrierebegrepet og bidra til at begrepet, og forståelsen av dette, anvendes bredest mulig, som for eksempel både på sannsynlighets- og konsekvensreduserende barrierer.

Resultat av tilsynet

I dette tilsynet har vi fokusert på emner som bemanning og kompetanse, informasjon og dokumentasjon, kjennskap til og bruk av ulike risikoanalyser, mål og strategier, planlegging og utførelse av vedlikehold samt måling og forbedring.

Hovedinntrykket fra tilsynet er at den tekniske tilstanden på innretningen er god. Det ble ikke identifisert vesentlige mangler i de etablerte tekniske barrierene.

Det er vår oppfatning at Statoil har tilfredsstillende styring og kontroll på vedlikeholdet av tekniske barrierer og sikkerhetskritisk utstyr på Heidrun. Etterslep av programbasert vedlikehold og utestående korrektivt vedlikehold synes å være på et håndterbart nivå.

Det ble derimot avdekket mangler i de operasjonelle barrierene, spesielt relatert til håndteringen og oppfølgingen av varmt arbeid som utføres på innretningen i forbindelse med vanninjeksjonsprosjektet.