Gå til hovedinnhold

Tilsyn med barrierer i produksjonsanlegget på Petrojarl Varg

I perioden 6.-9.6.2005 førte vi tilsyn med PGS Production's (PGS) ivaretakelse av tekniske og operasjonelle barrierer i produksjonsanlegget på Petrojarl Varg. Hovedinntrykket vårt er at Petrojarl Varg har god teknisk tilstand og at anlegget er velholdt.


Petrojarl VargTilsynet ble innledet med et møte med landorganisasjonen 6. juni hvor PGS presenterte temaer i henhold til vårt brev med varsel om tilsyn datert 13. mai. Videre ble det ført tilsyn om bord på Petrojarl Varg (bildet) 7.- 9. juni.

Bakgrunn for tilsynet

I de senere år har det vært en del uønskede hendelser med stort ulykkespotensial som en følge av mangler i planlegging og ved utføring av arbeidsoppgaver. En del av de sentrale operasjonelle barrierene har sviktet.

Vi ønsket i dette tilsynet å få vurdert hvordan PGS har kontroll med de tekniske og operasjonelle barrierene, og å se om de har gode systemer og rutiner som kan overføres til andre.

Den 1.7.2002 sendte vi et brev til næringen hvor vi etterspurte hvordan barrierekravene i det nye regelverket ble fulgt opp. Brevet utgjorde deler av underlagsmaterialet i denne tilsynsoppgaven.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å få innsyn i hvordan PGS identifiserer behov for, etablerer, vedlikeholder og videreutvikler de barrierene som er nødvendig for å ivareta et akseptabelt sikkerhetsnivå ved drift og vedlikehold av produksjonsanlegget på Varg. Det var blant annet et mål å vurdere om PGS's oppfølging av de tekniske og operasjonelle barrierene er i henhold til regelverket. I tillegg var det et mål å øke den generelle forståelsen av barrierebegrepet.

Med tekniske barrierer menes her innebygd sikkerhet og tekniske sikkerhetssystemer som nødavstenging (ESD), brann- og gassdeteksjon (B&G-deteksjon), brannslokkingssystemer, nødkraft, osv.

Med operasjonelle barrierer menes systemene for vedlikeholdsadministrasjon og arbeidstillatelser, kompetanse, rutiner for avblending og isolering, opprettholdelse av korrekte driftsdokumenter, rutiner for sikkerjobbanalyse (SJA) og førjobbsamtaler, inhibiteringslogger, osv.

Det var også et mål å se på hvordan anlegget opereres i forhold til designkriterier, og om sikkerhetsmessige forutsetninger fra design er videreført til driftsfasen. Som en del av styringssløyfen ble det også sett på hvordan forbedringstiltak ble identifisert og implementert, for eksempel i forbindelse med uønskede hendelser samt drift og vedlikehold

Resultat fra tilsynet

Tilsynet ble gjennomført som planlagt, med god tilrettelegging av PGS. Samtalene og verifikasjonene ble gjennomført på en åpen og god måte. Vi fikk inntrykk av at barrierebegrepet var kjent blant de ansatte, og at de hadde forståelse for hva som inngikk i begrepene tekniske og operasjonelle barrierer.

Hovedinntrykket vårt er at Petrojarl Varg har god teknisk tilstand og at anlegget er velholdt.

Bemanningen på Petrojarl Varg virker engasjert og er involvert i det arbeidet som utføres på innretningen.

I kategorien avvik har vi gjort følgende observasjoner:

  • Mangelfull gjennomføring og oppfølging av kvalitetssikringsplan for 2004.

  • Mangelfull isolering / blinding ved arbeid på trykksatt system.

  • Mangelfull gjennomføring av ESD fullskala funksjonsprøve.

  • Mangelfull avviksbehandling

  •  

Vi har også registrert forhold med potensial for forbedring, samt bemerket enkelte forhold hvor vi ønsker tilbakemelding eller hvor forholdet ønskes å bli nærmere fulgt opp.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss