Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidstidsordninger og oppfølging av utenlandske arbeidstakere på Melkøya

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 7. - 9. mars 2006 tilsyn med arbeidstidsordninger og arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidskraft på Statoils anlegg på Melkøya. Tilsynet var rettet mot Statoil som byggherre/hovedbedrift, Aker Kværner, Serveringspartner og AFS Pihl som hovedentreprenører og en del av deres underleverandører.


Tilsynet ble gjennomført ved møter, intervjuer, verifikasjoner og dokumentgjennomgang.

LNG-anlegget på Melkøya (kilde: Statoil)

LNG-anlegget på Melkøya (kilde: Statoil)

Bakgrunn for tilsynet

På Melkøya er det i bruk ulike typer arbeidstidsordninger. Noen av disse er avtalt mellom partene, mens andre ordninger er etablert etter tillatelse fra Petroleumstilsynet (tidligere Arbeidstilsynet).

Mange av arbeidstakerne følger en prøveordning (14-21) etablert gjennom avtaler mellom partene. HMS-implikasjoner av denne ordningen er bare i begrenset omfang vurdert.

"Sosial dumping" er definert som et av hovedsatsningsområdene for Petroleumstilsynet for 2006. For Ptil innebærer forebygging av "sosial dumping" både å følge opp forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler, samt å følge opp og forebygge eventuelle HMS-konsekvenser av "sosial dumping" og arbeidsinnvandring.

Utenlandske arbeidstakere som ikke snakker norsk eller engelsk stiller med et språklig handicap i forhold til arbeid på Melkøya. Dette kan ha arbeidsmiljø- og sikkerhetsmessig betydning, blant annet fordi kommunikasjonsforholdene vanskeliggjøres.

En kan i tillegg anta at utenlandske arbeidstakere har begrenset kjennskap til norsk HMS-regelverk og HMS-tradisjoner. Et høyt HMS-nivå forutsetter entydig og klar kommunikasjon og en felles forståelse av risikoforhold.

Det formelle grunnlaget for tilsynet er følgende regelverk:

 • Arbeidsmiljøloven og relevante arbeidsmiljøforskrifter under denne
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
 • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).
 • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land (allmenngjøringsforskriften)
 • Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.

Formål med tilsynet

Ptil ønsket gjennom denne tilsynsaktiviteten å fokusere på HMS-aspekter ved de ulike arbeidstidsordninger som praktiseres på landanleggene under Ptils tilsynsmyndighet, samt på at utenlandske arbeidstakere skal ha likeverdige arbeids- og lønnsvilkår som norske arbeidstakere på anleggene.

Tilsynsaktiviteten var også rettet mot overholdelse av avtaler, lov- og regelverk.

Resultat fra tilsynet

Det ble i tilsynet påvist følgende avvik fra krav i regelverket og vilkår for inngåtte avtaler:

 • Innleid arbeidskraft hos Kaefer har arbeidet etter en 14-21-ordning i nærmere ett år uten godkjenning.
 • Enkelte arbeidstakere i Havator har brutt vilkårene for arbeidstidsordningene ved å jobbe overtid. Bruddene innbærer både overtid som ikke er i henhold til avtalen og brudd på hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.


Det ble gjort følgende observasjoner som gir grunnlag for forbedring:

 • Utilstrekkelig oppfølging ved etablering av og praktisering av arbeidstidsordninger.

 • Sikkerhets- og helserisiko knyttet til utvidete arbeidstidsordninger er i liten grad/ikke klarlagt.

 • Arbeidsavtalen Ventor har med sine ansatte er mangelfull.

 • Mangelfull oppfølging og læring i Kaefer mht underleverandørers/utleiebedrifters oppfølging av allmenngjøringsforskriften.

 • Innholdet i HMS-introduksjonskurs tilpasses ikke til utenlandske arbeidstakere som ikke har kjennskap til norsk regelverk og norske medvirknings- og HMS tradisjoner.

 •  

Positive forhold:

 • Melkøyaprosjektet har nedlagt et betydelig arbeid i å oversette viktig HMS-informasjon til ulike språk.
 • Kaefer har brukt eksterne konsulenter for å kontrollere at en av innleiebedriftene følger bestemmelsene i allmenngjøringsforskriften.
 • Statoil har foretatt en verifikasjon av kontraktørers oppfølging av allmenngjøringsforskriften.
 • Det er planlagt større informasjonsvirksomhet mht allmenngjøringsforskriften.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss