Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljøoppfølging i Volveprosjektet

I perioden 14.9.-5.12.2005 førte vi tilsyn med oppfølging av arbeidsmiljøforhold knyttet til utbyggingsprosjektet Volve. Hovedinntrykket vårt er at prosjektets ulike parter er klar over sine ansvarsområder og at arbeidsmiljømessige forhold knyttet til prosjektet er viet betydelig oppmerksomhet.


Tilsynet ble gjennomført i form av gjennomgang av styrende prosjektdokumentasjon og i form av møter med de enkelte prosjektaktører. På møtene presenterte prosjektaktørene hvordan arbeidsmiljøforhold ble fulgt opp i prosjektet og Petroleumstilsynet stilte utdypende spørsmål.

Det er i tilsynet avholdt møte med Statoil den 14.9.2005, Maersk Contractors Norge (MCN) og Maersk Copenhagen (MC) den 28.9.2005. Tilsynet ble avsluttet med et møte med Vetco Aibel Billingstad (VA) den 5.12.2005.

Om Volve

Lokasjon VolveOljefeltet Volve ligger om lag 200 km vest for Stavanger (kartet). I området rundt Volve ligger det flere gass- og kondensatfelt.

Ingen av disse feltene har infrastruktur som gjør det hensiktsmessig å fase inn Volve. Volve er derfor planlagt som en selvstendig utbygging, noe som medfører at det nå etableres et anlegg for oljeproduksjon i området.

Oljen skal produseres fra en oppjekkbar prosess- og boreinnretning og mellomlagres på skip. Gassen skal sendes til Sleipner A-innretningen for prosessering og eksport.

Plan for utbygging og drift ble godkjent av Kronprinsregenten i Statsråd 22. april 2005.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet er et ledd i vår oppfølging av at aktørene ivaretar sine forpliktelser i henhold til prosjektets styrende dokumenter og forutsetningene i Statoils godkjente plan for utbygging og drift (PUD) av Volve feltet.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at prosjektering og fabrikasjonsforberedelser skjer i samsvar med regelverkets bestemmelser, slik at arbeidsmiljøforhold blir tilfredsstillende ivaretatt.

Videre var målet med aktiviteten å undersøke om de ulike aktørene har etablert hensiktsmessige styringssystemer for oppfølging av arbeidsmiljømessige forhold knyttet til de ulike prosjektleveransene.

Resultat fra tilsynet

Hovedinntrykket vårt er at prosjektets ulike parter er klar over sine ansvarsområder og at arbeidsmiljømessige forhold knyttet til prosjektet er viet betydelig oppmerksomhet.

Vi har under tilsynet påpekt enkelte forhold med forbedringspotensial. Disse er i hovedsak relatert til mangelfulle systemer for dokumentering av ulike analyseprosesser, herunder mangel på dokumentasjon som viser at relevante arbeidsmiljøfaktorer i de enkelte områder er blitt systematisk undersøkt og etterlevd i henhold til regelverkets krav.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss