Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljøforhold ved bruk av borevæsker og levetidsutvidelse på Veslefrikk

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 26.-28.8.2009 tilsyn med arbeidsmiljøforhold på Veslefrikk A og B. Tilsynet var rettet mot kjemisk arbeidsmiljø knyttet til bruk av borevæsker og oppfølging av arbeidsmiljø knyttet til samtykkesøknad om levetidsforlengelse. Det ble identifisert tre avvik og ett forbedringspunkt.


Med bakgrunn i vår kunnskap og erfaring om petroleumsvirksomheten har vi blinket ut noen områder som de viktigste av de viktige. Disse danner grunnlag for våre prioriteringer.

Hovedprioriteringer
 

Veslefrikk A og B
Oljefeltet Veslefrikk er bygt ut med to innretninger; Veslefrikk A (til høyre), som er en bunnfast brønnhodeinnretning, og Veslefrikk B, som er en halvt nedsenkbar bolig- og prosessinnretning. Operatør for Veslefrikkfeltet er StatoilHydro.

Tilsynet er knyttet til Ptils hovedprioriteringer "Risikoutsatte grupper" og "Forebygging av skader på ytre miljø", og ble gjennomført 26.-28.8.2009 med dokumentgjennomgang, intervjuer av relevant personell samt verifikasjon på innretningene.

Bakgrunn
Tilsynet er en videreføring av tilsyn med helhetlig HMS-styring knyttet til utvikling, bruk og disponering av borevæsker. I tillegg var tilsynet også tilknyttet søknad om samtykke til levetidsforlengelse for Veslefrikk A og B.

Ptil har fulgt utviklingen når det gjelder HMS-risiko ved bruk og disponering av borevæsker siden tidlig på 1980-tallet og ser at selskapene fremdeles har utfordringer når det gjelder å oppnå et høyt HMS-nivå:

StatoilHydro har søkt om samtykke til levetidsforlengelse for Veslefrikk A og B til 2020. Som et ledd i Ptils saksbehandling av samtykkesøknaden har det vært et behov for å følge opp styringselementer i prosessen som har ledet fram til samtykkesøknaden samt å verifisere at innretningene oppfyller krav i regelverket på arbeidsmiljøområdet.

Mål
Målsettingen med de ulike elementene i tilsynet var følgende:

Resultat
Tilsynet påviste at det er svakheter i StatoilHydros evne til å framskaffe tilstrekkelig underlag for å prioritere og beslutte risikoreduserende tiltak innenfor arbeidsmiljøområdet. Dette gjelder både i et kortsiktig og i et mer langsiktig perspektiv i forhold til levetidsutvidelse til 2020.

StatoilHydro har ikke en tilstrekkelig oversikt over avvik fra krav i regelverket og fra interne krav. Dette medfører at en ikke fullt ut er kjent med risikobildet og mulige konsekvenser av avvik.

Tilsynet viste også at det er potensiale for å forbedre arbeidsmiljøforhold og redusere helserisiko knyttet til bruk av boreslam

Det ble identifisert tre avvik

I tillegg ble det identifisert ett forbedringspunkt:

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064