Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljøforhold på Leiv Eiriksson

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 16.-18. juni 2008 tilsyn med Ocean Rig AS. Tilsynet var rettet mot arbeidsmiljøforhold på den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson, mens innretningen var i operasjon for Shell nord for Irland.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

Leiv Eiriksson

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til Ocean Rig A/S sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson (bildet). Innretningen skal på kontrakt med Norske Shell som planlegger å benytte innretningen for boring av to brønner på norsk kontinentalsokkel med oppstart i løpet av 2008.  

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen arbeidsmiljø var i samsvar med norske regelverkskrav. Resultatet av verifikasjonen er imidlertid ikke ment å skulle gi et fullstendig bilde verken av arbeidsmiljøforholdene om bord eller selskapets styringssystemer målt opp mot regelverkskrav.

Resultat av tilsynet
Under verifikasjonen ble det funnet 4 nye avvik og 8 forbedringspunkter relatert til arbeidsmiljø. Avvikene var nye i forhold til SUT-søknaden, og det er ikke søkt om unntak for disse forholdene.

Under tilsynet pågikk det flere ombyggings- og oppgraderingsarbeider i tillegg til vanlige vedlikeholdsaktiviteter etter flere år med boreoperasjoner på utenlandsk sokkel. Denne store aktiviteten preget i noen grad standarden på orden og renhold på deler av innrettningen.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |