Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø, elektro og sikkerhetssystemer på Aker Spitsbergen

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i uke 37 tilsyn med arbeidsmiljø, elektro og sikkerhetssystemer på Aker Spitsbergen. Tilsynet var rettet mot tekniske forhold innen de berørte fagområdene ombord på innretningen og mot hvordan styringsmessige forhold innen arbeidsmiljøområdet ivaretas.


Aker Spitsbergen (kilde: Aker)

Tilsynet ble gjennomført ved byggeverkstedet på Stord og ved selskapets kontor i Stavanger. Aktiviteten bestod av gjennomganger av mottatt dokumentasjon samt ved verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Aker Drilling Operation AS har søkt Petroleumstilsynet om samsvarsuttalelse (SUT) for den dynamisk posisjonerte boreinnretningen Aker Spitsbergen. Selskapet har inngått en langtidskontrakt med StatoilHydro for bruk av innretningen på norsk kontinentalsokkel med aktivitet hovedsakelig på lisensene for Åsgard, Norne og Heidrun.

Aker Drilling har boreinnretningene Aker Spitsbergen og Aker Barents under bygging ved Aker Solutions sitt verksted på Stord. Aker Drilling ble etablert i 2005 og Aker Spitsbergen er selskapets første innretning under ferdigstillelse.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen de aktuelle fagområdene er ivaretatt i henhold til krav i regelverket.  Selskapets egne samsvarsmålinger ble lagt til grunn under verifikasjonene.

Resultat av tilsynet

  • Arbeidsmiljø
    Arbeidsmiljøforhold på Aker Spitsbergen synes i all hovedsak å være vel ivaretatt, selv om enkelte avvik og forbedringspunkter ble identifisert. Det lot seg imidlertid ikke gjøre å få en fullstendig oversikt over arbeidsmiljøforholdene på innretningen grunnet ferdigstillelses-arbeidet. Enkelte verifiserende arbeidsmiljømålinger lar seg først gjennomføre når innretningen er blitt ytterligere ferdigstilt. Dette gjelder for eksempel forhold knyttet til områdebelysning, ventilasjon og måling av støy. Det pågikk arbeid med å oppdatere arbeidsmiljøområdekart (WEAC) for innretningen for å dokumentere samsvar med regelverkets arbeidsmiljøkrav. Aktiviteten avdekket at det ikke var gjennomført samsvarsmåling av 3. parts utstyr som vil være permanent plassert på innretningen. Det ble ellers avdekket enkelte avvik og forbedringspunkter knyttet til Aker Drilling sine styringssystemer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold. Forholdene relaterer seg i hovedsak til mangelfull utarbeidelse av styrende dokumenter som skal være på plass før innretningen kan settes i drift på kontinentalsokkelen. 
  • Elektro og sikkerhetssystemer
    Det er benyttet utstyr og systemløsninger som gir et høyt teknisk nivå innen det aktuelle fagområdet. I forhold til opplysninger som fremkommer i Aker Drillings søknad om SUT ble det funnet to nye avvik og to forbedringspunkter. Enkelte avvik i søknaden er ikke dokumentert på en god nok måte. Behovet for tilleggsopplysninger ble gjennomgått i forbindelse med verifikasjonene på Stord. Selskapet vil sende nye oppdaterte avvikssøknader.


 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |