Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø, arbeidstid og allmenngjøring på Nyhamna

I tidsrommet 7.-9.2.2006 førte vi tilsyn med Norsk Hydro Project as (Hydro) og entreprenører og underentreprenører ved Ormen Lange landanlegg på Nyhamna. Tema for tilsynet var aktørenes oppfølging av regelverkets krav til arbeidstid og utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Tilsynet berørte også arbeidsmiljø, særlig elementer som er relevant i forhold til arbeidstid og utenlandske arbeidstakere.


Tilsynet omfattet møter, intervjuer, verifikasjoner i utvalgte områder på anlegget, samt gjennomgang av dokumenter.

Nyhamna (kilde: Hydro)

Nyhamna (kilde: Norsk Hydro)

Bakgrunn for tilsynet

På Nyhamna er det i bruk ulike typer arbeidstids- og skiftordninger. Noen av ordningene er avtalt mellom partene, andre ordninger som ikke ligger innenfor regelverkets krav bygger på dispensasjoner gitt av Ptil.

For mange av arbeidstakerne er det etablert en prøveordning (14-21) basert på avtaler. Dette er en ordning som går ut over rammen for tidligere ordninger en har erfaring med.

På Nyhamna er det forventet at det i tiden framover vil komme et betydelig antall utenlandske arbeidstakere blant annet fra tidligere østblokkland. Disse skal ha lønns- og arbeidsforhold i henhold til norsk tariff.

Både arbeidstid og integrering av utenlandske arbeidstakere kan påvirke arbeidsmiljø og personsikkerhet på anlegget.

Det formelle grunnlaget for gjennomføring av tilsynsaktiviteten er følgende regelverk:

 • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer.

 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) som gjelder for Nyhamna gjennom den midlertidige forskriften.

 • Arbeidsmiljøloven (aml) og relevante forskrifter fra Arbeidstilsynet som gjelder for Nyhamna gjennom den midlertidige forskriften.

 • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land (allmenngjøringsforskriften).

 •  

Formål med tilsynet

Tilsynet hadde som formål å frembringe status for operatør/entreprenørs styring av og praksis for oppfølging av krav til

 • arbeidstid, jf arbeidsmiljøloven;
 • utenlandske arbeidstakeres rett til lønn og arbeidsvilkår etter tariff, jf allmenngjøringsforskriften;
 • arbeidsmiljø og personellsikkerhet knyttet opp mot arbeidstid og utenlandske arbeidstakere, jf aml og forskrifter.

Resultat fra tilsynet

Det ble i tilsynet påvist følgende avvik fra krav i regelverket:

 • Brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos ansatte i Unicon.

 •  

Det ble gjort følgende observasjoner som gir grunnlag for forbedring:

 • Sikkerhets- og helserisiko knyttet til arbeidstidsordningen 14-21 er ikke klarlagt.
 • HMS-opplæring og informasjon til utenlandske arbeidstakere er av lavere kvalitet enn for arbeidstakere som snakker norsk eller engelsk. Dette kan medføre mangelfull risikoforståelse og uklar kommunikasjon om risikoforhold på arbeidsstedet.
 • Det er begrenset oppfølging av helseskadelig eksponering i arbeidsmiljøet.

Ptil merker seg som positivt at Hydro og entreprenørselskapene opprettholder høy fokus på forebyggende aktiviteter. Særskilt er dette framtredende når det gjelder uønskede hendelser.

Gjennom et mangfold av virkemidler og aktiviteter som når langt ut i entreprenørkjedene og treffer på mange nivåer i organisasjonene, er det skapt grunnlag for en robust HMS-praksis.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss