Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsledelse og styring av barrierer på Draugen

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 15. mai – 3. desember 2008 tilsyn med AS Norske Shell (Shell) sin styring av tekniske og operasjonelle barrierer. Tilsynet var spesielt rettet mot forebygging av storulykker i tilknytning til drift og vedlikehold av prosessanlegget på Draugen.


Tilsynet ble ført med oppstartsmøte med landorganisasjonen 15. mai, revisjon ute på Draugen (bildet) i perioden 25. – 28. august samt oppfølgingsmøter med land 17. oktober og 3. desember d.å.

Draugen (kilde: Shell)

Tilsynet er også en del av en flernasjonal tilsynsserie som gjennomføres i samarbeid med tilsynsmyndighetene i North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF). Arbeidsledelse (”Supervision”) er et prioritert område for NSOAF i 2008 og i dette tilsynet knyttes arbeidsledelse opp mot styring av operasjonelle barrierer.

Det er i år gjennomført tilsvarende tilsynsaktiviteter innenfor dette temaet rettet mot fire operatører på norsk sokkel.

Det vil i regi av NSOAF bli utarbeidet en felles rapport fra denne flernasjonale tilsynsserien som ferdigstilles i løpet av våren 2009.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet er Ptils mål om å arbeide for å redusere faktorer som bidrar til storulykkesrisiko, NSOAF’s flernasjonale tilsynsserie med tema arbeidsledelse samt informasjon fra tidligere oppfølgingsaktiviteter med Shell, herunder

  • erfaring gjennom tilsyn med teknisk tilstand på barrierer på Draugen, november 2003,
  • informasjon gitt om Shells arbeid med barrierestyring og læring gjennom eksempelvis Total Reliability (TR), Facility Status Report (FSR), oppfølging av risikoanalyser og “Deep Learning” filosofi.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet har vært å få en oversikt over Shells prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av tekniske og operasjonelle barrierer på Draugen, og vurdere dette opp mot gjeldende krav.

Sentrale tema for tilsynet var:

  • Prosesser for å kartlegge tekniske og operasjonelle barrierer og systematikk for å følge opp resultater.
  • System for å synliggjøre status på tekniske barrierer og rutiner for å bruke denne informasjonen i styring av aktiviteter på innretningen.
  • System og metode for å sikre nødvendig kompetanse og risikoforståelse gjennom rekruttering, opplæring, trening og videreutvikling av arbeidsledere.
  • Rammebetingelser for arbeidsledere innenfor drift og vedlikehold.

Resultat av tilsynet
Shell har de senere år gjennomført flere aktiviteter som har bidratt til forbedringer av HMS resultatene på Draugen.

Vi registrerer også at det arbeides kontinuerlig med forbedringer knyttet til kartlegging og oppfølging av barrierer, barriereytelse og synliggjøring av teknisk tilstand for bruk i styring av aktivitetene på innretningen.

I NSOAF-delen av tilsynet fikk vi gjennom intervjuer og samtaler med både land- og offshore personell, et innblikk i hvordan Shell tilrettelegger for styring av operasjonelle barrierer gjennom operativ arbeidsledelse.

Shell har etablert og synliggjort en formalisert utvelgelsesprosess for operative ledere på alle nivå basert på gitte kriterier knyttet til både fagkompetanse og lederegenskaper. Kompetanseplaner etableres og følges opp i en styrt prosess som omfatter både Shell og Aker personell.

Forut for tilsynet fikk Shell oversendt en anonymisert hendelsesbeskrivelse (”case”) som vi ba plattformorganisasjonen om å gjennomgå for blant annet å identifisere tekniske og operasjonelle barrierer som kan bidra til å redusere sannsynligheten for at en lignende hendelse kan skje på Draugen. Resultatet av denne gjennomgangen ble presentert under vårt opphold offshore.

Det ble under tilsynet ikke funnet noen avvik, men vi ser at Shell har noen forbedringsområder knyttet til oppfølging av teknisk tilstand, og til rutiner for å styre aktiviteter, kompetanse og risikoforståelse på innretningen.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |