Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidet på skroget for Alvheim

Vi førte i perioden 7.9.-21.10.2005 tilsyn med fagområdene teknisk sikkerhet, elektro og arbeidsmiljø i forbindelse med pågående ombyggingsarbeid av Alvheimskroget ved Keppel Shipyard Ltd (KSL) sitt verft i Singapore. Vårt inntrykk etter tilsynet er i all hovedsak positivt.


Aktiviteten ble gjennomført i form av møter med Marathon Petroleum Company AS (Marathon) i Stavanger, gjennomgang av styrende prosjektdokumenter og i form av en verifikasjon ved verftet i Singapore.

Som del av tilsynet er det videre foretatt en overordnet gjennomgang og vurdering av de etablerte styringssystemer for Alvheimprosjektet.

Bakgrunn for tilsynet

Alvheim FPSO (kilde: APL)Marathon fikk 4.10.2004 godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av Alvheim. Alvheim er det første feltet som Marathon bygger ut på norsk sokkel.

Lenke: PUD for Alvheim godkjent (OED arkiv)

Alvheimprosjektet har engasjert KSL i Singapore, til å bygge om et eksisterende skip (MST Odin).

Dette arbeidet planlegges sluttført i desember 2005 og skipet vil da tas til Haugesund der prosessanlegget prosjekteres og bygges av Vetco Aibel (VAB). Planlagt produksjonstart på Alvheim er i begynnelsen av 2007.

Vi har dette året gjennomført tilsyn og møter med Marathon og Alvheim prosjektet. De mest relevante for dette tilsynet er:

Formål med tilsynet

Tilsynet hadde som mål å verifisere at de tekniske løsningene som velges på skipet er i samsvar med regelverkets bestemmelser. Marathon har valgt å legge maritimt regelverk til grunn for de tekniske krav der regelverket åpner for adgang til dette. For arbeidsmiljøforhold gjelder i hovedsak krav i innretningsforskriften.

Tilsynet hadde i tillegg som mål å følge opp relevante deler av styringssystemet til Marathon. Dette er presentert for oss i mars 2005 og i møtet 29.9.2005.

Målsetninger med tilsynet har vært å:

  • Vurdere spesifikt organisatoriske ressurser avsatt til oppfølging hos Marathon og KSL knyttet til KSLs ombyggingsarbeid av tidligere MST Odin.

  • Innhente informasjon over forhold som evt krever unntak fra regelverket, samt planer for gjennomføring av videre utbedringstiltak.

  • Skaffe en oversikt over og gjennomgå utvalgte styrende prosjektdokumenter for oppfølging av aktørene Marathon, KSL, VAB og Advanced Production and Loading AS (APL). Spesielt har målet vært å sette fokus på utarbeidede arbeidsmiljøprogram og styring av arbeidsmiljøanalyser hos de enkelte aktørene.

  • Vurdere etablerte rutiner for samarbeid, deltakelse og informasjonsutveksling mellom Marathon og KSL med tanke på gjennomføring av arbeidsmiljøstudier, analyser og kvalitetssikring av prosjektdokumenter.

  • Vurdere de metoder som KSL har benyttet for utføring av arbeidsmiljøanalyser og designgjennomganger.

  • Fremskaffe en oppdatert arbeidsmiljøstatus for Alvheimskroget.

  • Verifisere kvaliteten av utførte arbeidsmiljøkartlegginger.

  •  

Resultat fra tilsynet

1. Teknisk sikkerhet
Det er vårt generelle inntrykk innen dette fagområdet at prosjektet er godt dekket faglig og ressursmessig. Innen flere områder hvor prosjektet har avdekket problemer er korrigerende tiltak iverksatt. De viktigste er tiltak i forbindelse med rør- og kabelgjennomføringer.

En utfordring for prosjektet synes å være å få utarbeidet nødvendige strategier for beskyttelse av innretninger mot branner og eksplosjoner (FES-strategi). Forholdet ble allerede omtalt i tilsynet prosjektering av Alvheim - teknisk sikkerhet. I svarbrevet etter tilsynet ble det informert om at strategien for branner og eksplosjoner skulle oppdateres for alle deler av innretningen. Røykkontroll av boligkvarteret skulle inkluderes i denne strategien. Strategidokumentet var på tidspunkt for tilsynet ikke endelig ferdigstilt.

2. Elektro og automasjon
Det er vårt generelle inntrykk innen dette fagområdet at prosjektet er godt dekket faglig og ressursmessig. Innen flere områder hvor prosjektet har avdekket problemer er korrigerende tiltak iverksatt. De viktigste er tiltak er i forbindelse med overflødige kabler og manglende dokumentasjon for eksplosjonssikkert utstyr.

Et problemområde synes å være å få utarbeidet nødvendige sikkerhetsfilosofiske dokumenter. Ombygging fra DP3-tankbåt til FPSO, med de forandringer i nødavstengningsfilosofien dette medfører, synes å være en utfordring for prosjektet. Dette har resultert i et avvik.

3. Arbeidsmiljø
Vårt inntrykk av arbeidsmiljøoppfølgingen i prosjektet er i all hovedsak positivt. Marathon har involvert seg aktivt i oppfølgingen av arbeidsmiljøforhold og besitter godt kvalifisert arbeidsmiljøpersonell som del av egen prosjektorganisasjon. Dette personellet følger tett opp de ulike hovedkontraktørenes arbeid for å nå prosjektets arbeidsmiljømål.

Marathon har videre etablert et innholdsrikt arbeidsmiljøprogram som basis for de ulike aktørenes styring av arbeidsmiljøaktiviteter i prosjektet. Dette programmet vurderes av oss som et svært hensiktsmessig verktøy for systematisk styring og oppfølging av arbeidsmiljøforhold i prosjektet.

Basert på gjennomgang av utvalgte styrende prosjektdokumenter, er det vårt inntrykk at disse i all hovedsak er tilpasset de aktuelle behov. Aktiviteten har resultert i påpeking av to avvik knyttet til arbeidsmiljøanalyser:

Det er ikke gjennomført kjemisk risikokartlegging som dekker alle relevante områder av skroget. Videre foreligger det ikke tilfredsstillende materialhåndteringsanalyser som dekker alle deler av skroget.

Det ble videre under tilsynet funnet forhold med forbedringspotensial knyttet til blant annet:

  • Behov for bedre spesifisering av metoder og omfang knyttet til gjennomføring av arbeidsmiljøanalyser.
  • Mangelfulle krav til resultatrapportering fra utførte analyser, for å sikre nødvendig sporbarhet mht hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er blitt vurdert og for å angi status med hensyn til innfrielse av kravene i de ulike områdene av innretningen.

Det er ellers vårt inntrykk at utførte arbeidsmiljøkartlegginger har vært av god kvalitet. Intervjuet personell demonstrerte god kjennskap til de videre arbeidsmiljømessige utfordringene i prosjektet og synes å ha et aktivt forhold til prosjektets mål om å sikre gode arbeidsmiljøforhold på innretningen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss