Gå til hovedinnhold

Tilsyn med anlegget på Tjeldbergodden

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 29.-30.11.2005 tilsyn hos Statoil, Tjeldbergodden (TBO). Tilsynet var rettet mot oppfølging av storulykkesforskriften. Hensikten med tilsynet var å vurdere om virksomheten på TBO drives i forhold til regelverkskrav. Etter gjennomført tilsyn er det vårt inntrykk at Statoil har tilfredsstillende styring og kontroll med anlegget.


Tjeldbergodden

Tjeldbergodden (Kilde: Statoil)

Statoils anlegg på Tjeldbergodden (bildet) i Aure kommune på Nordmøre utnytter gass fra Heidrunfeltet og omfatter i dag fire fabrikker (gassmottaksanlegg, luftgassfabrikk, metanolfabrikk og LNG-fabrikk). Tjeldbergodden er Norges eneste industristed som videreforedler naturgass.

Temaene i tilsynet var:

  • TBOs oppfølging av observasjonene i et tilsvarende tilsyn 2004.

  • Risikoreduserende tiltak etter oppdateringen av teknisk risikoanalyse (TRA).

  • Styring av samtidige aktiviteter.

  • Opplæringssystemet.

  • Oppdatering av driftsdokumentasjon.

  • Informasjon til allmennheten.

  • Driftsforberedelser i fm PMT prosjektet.

  •  

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innen helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal videre bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet i virksomheten.

Dette tilsynet var basert på storulykkesforskriften hvis formål er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de følger storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å få verifisert at virksomheten har tilfredsstillende styring på de forhold/temaer som er nevnt under innledningen. Vi la spesielt vekt på styring av samtidige aktiviteter og risikoreduserende tiltak etter oppdateringen av TRA.

Resultat fra tilsynet

Når det gjelder de forhold som vi fokuserte på i tilsynet er det vårt inntrykk at Statoil har tilfredsstillende styring og kontroll. Vi anser at vårt mål med tilsynet er oppfylt. Det ble ikke avdekket forhold som fører til varsel om pålegg og vi har heller ingen negative observasjoner.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss