Gå til hovedinnhold

Tilsyn med alarmsystemer på produksjonsinnretninger

Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i perioden august 2000 til september 2002 tilsyn med alarmsystemer på syv innretninger på norsk sokkel. ODs samlede vurderinger av sikkerhetsmessige forhold knyttet til disse systemene presenteres i en rapport datert 30. juni 2003.


Alle operatørselskap med produksjonsinnretninger på norsk sokkel unntatt Total og Pertra er blitt gjenstand for direktoratets tilsyn.

Innretningene som ble valgt skulle representere forskjell i alder, type innretning, total alarm mengde og leverandør av sikkerhets- og automatiserings (SAS) systemer.

ODs tilsyn avdekket i hovedsak de samme svakhetene og de samme problemområder uavhengig av systemleverandør, operatørselskap, type innretning og alder på innretning.

Det ble i etterkant av tilsynsaktivitetene utformet egne tilsynsrapporter til de enkelte operatørselskap, der anbefalinger og observasjoner er gjort kjent. Tilsynsaktivitetene er fulgt opp i egne statusmøter.

I et likelydende brev til alle operatørselskaper på norsk sokkel og de fire SAS systemleverandørene ber OD aktørene om å gå gjennom oppsummeringsrapporten for å vurdere rekkevidden av ODs funn og iverksette tiltak med tanke på nødvendige forbedringer.

  •