Gå til hovedinnhold

Tilsyn med 2/4J - kapasitetsoppgraderinger og tiltak mot gasslekkasjer

Oljedirektoratet gjennomførte i perioden 21.10. til 5.11.2003 en tilsynsaktivitet rettet mot ConocoPhillips Norge og produksjonsanleggene på 2/4J.


Bakgrunn for tilsynet:

 

Ekofisk 2/4J har gjennomgått flere kapasitetsoppgraderinger, både i selve prosjektfasen og senere ved at det er gjennomført modifikasjoner og tilpasninger av anleggene på innretningen. Ytterligere oppgraderinger planlegges i forbindelse med Ekofisk Vekst prosjektet.

I tildelingsbrevet fra arbeids- og administrasjonsdepartementet er det beskrevet at OD skal følge opp at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på sine innretninger.

 

OD skal videre følge opp aktørenes tiltak for å unngå hydrokarbonlekkasjer. Vår oppfølging skal blant annet bygge på erfaringer fra tidligere tilsyn og den årlige risikonivårapporten som har hatt særlig fokus på hydrokarbonlekkasjer.

 

I ODs strategiske plan 2002 —2004 er det fremhevet at vi skal synliggjøre god ivaretakelse av HMS, som et viktig element i verdiskapingskjeden.

 

Formål med tilsynet:

 

Formålet var å føre tilsyn med at drift av prosessanleggene samt oppgradering av kapasitetene for disse på Ekofisk 2/4 J som skal gjennomføres sikkerhetsmessig forsvarlig og i henhold til regelverkskrav.

 

Sikre at forutsetninger fra designfasen blir ivaretatt i driftsfasen (ref. risikoanalyse).

 

Medvirke til at antallet gasslekkasjer blir lavere. Siden gasslekkasjer er en viktig bidragsyter til storulykkesrisikoen er det viktig at operatøren har kontinuerlig fokus på dette området.

 

Verifisere at operatøren følger opp egne planer for å hindre utilsiktede hydrokarbonutslipp.

 

Resultat fra tilsynet:

Det er vårt hovedinntrykk at modifikasjoner / kapasitetsoppgraderinger på Ekofisk 2/4J er blitt og blir planlagt og gjennomført på en styrt måte. Det er vårt inntrykk at driftspersonellet blir involvert tilstrekkelig tidlig for å sikre at driftskompetanse og erfaring blir tatt hensyn til i prosjektene.

 

OD har også registrert at signalene fra ledelsen om bord om at man alltid har tid til å jobbe sikkert, er tydelig kommunisert og forstått i organisasjonen.

 

Det er videre ODs inntrykk at resultater fra risikoanalyser ikke i tilstrekkelig grad blir benyttet som bidrag til beslutninger, og at avvik fra forskriftskrav ikke blir gitt rett prioritet i denne sammenheng.

 

Hydrokarbonlekkasjer blir rapportert som uønskede hendelser i SAP. Vi har registrert at ConocoPhillips har endret kriteriene for hvilke hendelser som skal registreres elektronisk, og det er nå kun hendelser med en viss kritikalitet som legges inn i SAP.

 

De to siste årene er det derfor relativt få hendelser knyttet til hydrokarbonlekkasjer som er registrert i SAP.

Det større antallet med tilløp som blir registrert med 4R (registrer-reager-rapporter-reduser)-lapper, blir kun behandlet som individuelle hendelser og blir ikke vurdert systematisk med hensyn til identifiseringen av sammenfallende bakenforliggendeårsaker.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss