Gå til hovedinnhold

Tilsyn "Intelligent brønnkomplettering på Snorre"

Oljedirektoratet har gjennomført et tilsyn med Statoil ASA i perioden 10.-12. og 29.-30. september og 20.-21. oktober 2003. Tilsynet har rettet seg mot Statoils styringssystem for kvalifisering av ny teknologi for komplettering av brønnene på Snorre B (bilde), samt planlegging og gjennomføring av kompletteringsaktivitetene.


Bakgrunn for tilsynet

Det er tatt i bruk ny teknologi på Snorre B som tillater kontinuerlig overvåking av trykk og temperaturdata fra reservoarsonene og selektiv produksjon fra disse.

OD ønsket i denne sammenheng å føre tilsyn med Statoils styringssystem i forbindelse med kvalifisering av denne type teknologi, samt planlegging og gjennomføring av kompletteringsaktivitetene.

Statoil overtok Snorre B fra Norsk Hydro 1.1.2003 og det jobbes fortsatt med teknologiutvikling for eksisterende brønnkompletteringsløsninger.

Fokusområder for tilsynet var:

  • Kvalifisering av ny teknologi

  • Bruk av erfaring

  • Brønnstyring

  • Brønn og kompletteringsdesign

  • Bruk av risikoanalyser i fm kvalifisering av teknologi og design

  • Gjennomføring og oppfølging av aktivitetene

  • Brønnbarrierer

  • Kompetanse

  • Eventuelle utfordringer knyttet til fremtidig plugging og forlating

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoils styringssystem i forbindelse med kvalifisering av ny teknologi for komplettering av brønnene på Snorre B, samt planlegging og gjennomføring av kompletteringsaktivitetene er på høyde med relevante standarder og i hendhold til krav i regelverket.

Resultat av tilsynet

Det er vårt inntrykk at store fremskritt var gjort både hos Statoil og hos leverandørselskapet WellDynamics ved å ta i bruk SCRAMS kompletterings- og brønnstyringsteknologi. OD ser positivt på bruk og videreutvikling av denne teknologien for brønnstyring, og har registrert at dette kan gi vesentlige gevinster i forhold til isolering av uønsket vannproduksjon, redusert omfang av brønnintervensjon og økt utvinning som følge av kontinuerlig overvåking og selektiv utvinning fra reservoarsonene.

Tilstandsbildet vi har dannet oss fra denne aktiviteten er bra sett i lys av tilsynets fokusområder. Det er imidlertid avdekket noen avvik fra regelverket samt forbedringspotensial. Dette er utdypet i tilsynsrapporten.

Avvikene som er avdekket kan kort summeres opp som følger:

1. Det ble ikke stilt krav til hvilken kompetanse og bemanning som skulle inngå i Statoils arbeidsgruppe for kvalifisering og oppfølging av ny teknologi.

2. Det er ikke utarbeidet planer for permanent plugging og forlating av brønnene på Snorre B.

3. Det er ikke definert krav til kompetanse på SCRAMS kompletteringsløsninger hos Statoil og bemanningen er en utfordring både hos Statoil og WellDynamics.

4. Brønnkontrolløvelser under komplettering er ikke tilpasset brønnens og utstyrets egenskaper, og det er ikke utarbeidet tilstrekkelige vurderinger/beregninger rundt ev behov for brønndreping i denne fasen.

5. Det er ikke søkt OD om unntak i forbindelse med avvik fra innretningsforskriften § 47 i brønn 34/4-C-4H.

6. Vedlikehold og tiltak på BOP og ventiltre utstyr på Snorre B ble stadig utsatt og fikk ikke tilstrekkelig prioritet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss