Gå til hovedinnhold

Tilsyn - hydrokarbonlekkasjer på Oseberg

I perioden 14.6.-18.6.2004 førte vi tilsyn med Norsk Hydros (Hydro) oppfølging av hydrokarbonlekkasjer på Oseberg feltet.


Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet er i tildelingsbrevet fra departementet pålagt å:

  • bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs - herunder:
    - følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene
    - følge opp at aktørene unngår hydrokarbonlekkasjer og andre hendelser som har stort potensial i forhold til risikoen for storulykker
  • sørge for at temaet HMS-kultur blir integrert i og fulgt opp gjennom Petroleumstilsynets ulike tilsynsaktiviteter

Prosjektet ">"Risikonivå Norsk Sokkel" har i sin rapport for 2003 vist at det ikke er en klar tendens når det gjelder utvikling av hydrokarbonlekkasjer i perioden 1996-2003, selv om 2003 viser en nedgang fra 2002.

OLF prosjektet GaLeRe (Gas Leak Reduction) har satt en målsetning om minimum 50 % reduksjon av antall hydrokarbonlekkasjer >0,1 kg/s på norsk sokkel innen utgangen av 2005.

En ulykke på Brent Bravo plattformen på britisk sokkel 11.9. 2003 krevde to menneskeliv i forbindelse med hydrokarbonlekkasje i skaftet.

Vi ønsker å følge opp hvilke tiltak operatører har iverksatt etter ulykken for å hindre at en lignende ulykke kan skje på norsk sokkel. Videre ønsker vi å bidra til å formidle kunnskap om den narkotiske effekten av hydrokarboner.

Sammen med det faktum at hydrokarbonlekkasjer er en hendelsestype som i høy grad bidrar til storulykkesrisikoen, danner forholdene nevnt over bakgrunn for tilsynet.

Formål med tilsynet

Våre målsettinger med tilsynet er følgende:

  • Å verifisere at Hydro sikrer at hendelser som involverer hydrokarbonlekkasje på Oseberg følges opp i henhold til Hydros interne krav og gjeldende regelverk.

  • Å få oversikt over hvordan Hydro bruker erfaringer fra hendelser i det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

  • Å få oversikt over hvordan Hydro følger opp erfaringene fra Brent Bravo ulykken spesielt.

  • Å bidra til å øke risikoforståelsen knyttet til narkotisk effekt av hydrokarboner.

Resultat av tilsynet

Målsetningene som er etablert når det gjelder hydrokarbonlekkasjer på Oseberg feltsenter er i stor grad kjent i organisasjonen.

I de tilfellene hvor personer vi har snakket med ikke kjenner til målsetningene, forholder de seg til visjonen som er null hydrokarbonlekkasjer.

Det er vårt inntrykk etter samtaler i organisasjonen at personellet oppfatter ledelsens signaler om at en alltid har tid til å arbeide sikkert som oppriktige.

Det er gjennomført flere tiltak knyttet til å redusere risikoen for hydrokarbonlekkasjer på Oseberg feltsenter.

Internt kurs som illustrerer spredning av gass ved en lekkasje og områdebasert søk etter hydrokarbonlekkasjer kan nevnes i den sammenhengen.

Selv om det er vårt inntrykk at det er en god praksis i forhold til å granske alvorlige hendelser på Oseberg, er det ikke satt klare kriterier for hvilke hendelser som skal granskes og på hvilket nivå.

Dette er et avvik fra styringsforskriften § 19 om registrering, undersøkelse og granskning av fare- og ulykkessituasjoner.

Vi har identifisert forbedringspotensial knyttet til klassifisering av hydrokarbonlekkasjer.

Klassifiseringen knyttes i dag opp mot deteksjon og reflekterer dermed ikke alltid risikopotensialet.

Vi har også identifisert forbedringspotensial når det gjelder bruk av hendelseshistorikk i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. På dette området er det i dag etablert krav til at hver enhet skal gjennomføre halvårlige og årlige analyser. Dette gjennomføres ikke som beskrevet på Oseberg Feltsenter.

Det er i stedet etablert krav til gjennomføring av analyser avdelingsvis på plattformen. Det kunne ikke dokumenteres at det ble gjennomført analyser i henhold til styrende dokumenter i alle avdelinger - det arbeidet vi ble presentert for var begrenset til framstilling av statistikk.

Systematikken for granskning av gjentagende hendelser kan forbedres.

Hendelsen på Brent Bravo den 11.9.2003 har medført at Oseberg organisasjonen har foretatt en Hazop av dreneringssystemene - denne har ikke avdekket nye forhold. Hendelsen på Brent Bravo og narkotisk effekt av hydrokarboner var lite kjent i Oseberg organisasjonen.

Tilsynsrapporten ble oversendt Hydro 7. juli 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss