Gå til hovedinnhold

Tilsyn hos Statoil på Veslefrikk B - Driftstilsyn

I april 2005 førte vi tilsyn på Veslefrikk B rettet mot drift og vedlikehold av prosess- og støtteanleggene samt sikkerhetssystemene. Det ble ikke funnet avvik fra regelverkskrav.


Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i virksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

For å nå dette målet er et av de prioriterte oppfølgingsområdene for tilsyn i 2005 å se til at aktørene tilrettelegger og sørger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene også med fokus på samspill menneske-teknologi-organisasjon og systemforståelse.

Formål med tilsynet

Formålet med aktiviteten var å verifisere at operatøren ivaretat de ovennevnte tekniske og operasjonelle forhold innen teknisk sikkerhet og barrierer.

Resultat fra tilsynet

Det ble ikke funnet avvik fra regelverkskrav på området tilsynet dekket.

Tilsynet viste at organisasjonen til Veslefrikk stort sett har god kontroll med teknisk tilstand på de områder tilsynet var rettet mot.

Det er laget et sammendrag av risikoanalysen (TRA) for Huldra Veslefrikk. Sammendraget gir en god oversikt over forutsetninger som ligger til grunn for risikovurderingene. Rapporten var kjent blant de fleste vi hadde kontakt med på Veslefrikk og synes å gi en bedre forståelse for risikobidragene om bord.

Volumet av etterslep i forebyggende og korrektivt vedlikehold var håndterbart.

Tilsynet bemerket for øvrig at orden og renhold i de områder vi gikk gjennom holdt en god standard.

Veslefrikk

Veslefrikkfeltet er bygget ut med en brønnhodeinnretning (Veslefrikk A) og en halvt nedsenkbar innretning med prosessanlegg og boligkvarter (Veslefrikk B).

Veslefrikk B og A

Veslefrikk B (til venstre) og A. (Kilde: Statoil)

Fra høsten 2001 tar Veslefrikk imot kondensat fra Huldra. Den normalt ubemannede brønnhodeinnretningen på Huldrafeltet fjernstyres fra Veslefrikk B.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss