Gå til hovedinnhold

Tilsyn - gasslekkasjer på Nornefeltet

Oljedirektoratet gjennomførte i perioden 13.-14. mai og 26.-27. august 2003 en tilsynsaktivitet hos Statoil rettet mot Norne organisasjonens oppfølging av gasslekkasjer.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for gjennomføringen av tilsynsaktiviteten er den generelle økningen i antall rapporterte gasslekkasjer på norsk sokkel i tidsperioden 1998-2002. Antall gasslekkasjer rapportert av Statoil har økt i perioden 1998 - 2001, og Norne rapporterte hendelsen med størst lekkasjerate på norsk sokkel i 2002.

Basert på utviklingen i ODs rapport ">Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 3 2002, arrangerte ODs ledelse et møte med representanter fra næringen. I brev fra OD datert 18.06.2003, konstateres en enighet omkring en målsetning om 50% reduksjon av gasslekkasjer med lekkasjerate > 0.1 kg/s på norsk sokkel i løp av to år.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten er å vurdere Norne organisasjonens daglige oppfølging av gasslekkasjer, inkludert registrering, intern og ekstern rapportering, identifisering av årsaker, etablering, behandling og lukking av tiltak.

I tillegg vurderes iverksatte og planlagte aksjoner for forebygging av gasslekkasjer på Norne.

Resultat av tilsynet

Det ble uttalt stor fokus på gasslekkasjer i Norne organisasjonen, og det er gjennomført en rekke aksjoner som medvirker til økt fokus og forebygging av hendelser klassifisert som gasslekkasjer.

Her nevnes spesielt en demo (nytrogendyse) av små gasslekkasjer under høyt trykk, dekningsgrad gassdeteksjon, automatisk utløsning av deluge ved bekreftet gassdeteksjon i kompressorområdet, installering av VOC anlegg, og utskifting av Bonny Forge ventiler som følge av erfaringsoverføring fra Åsgard B.

Det ble imidlertid identifisert forbedringspotensial ved analyser for forebygging av hendelser.

Målsettinger for gjennomføring og eventuelle resultater er ikke kommunisert i organisasjonen. Det var også uklart hvordan eventuelle anbefalinger følges opp.

En nedadgående utvikling i antall gasslekkasjer betyr imidlertid ikke at en større gasslekkasje ikke kan inntreffe. I perioden 1997 - 2002 rapporterte Norne organisasjonen mellom 0 - 2 hendelser per år til OD. 19.04.2002 rapporterte Norne gasslekkasjen med størst lekkasjerate på norsk sokkel samme år. Dette viser hvor viktig det er å være i forkant og forebygge hendelser.