Gå til hovedinnhold

Tilsyn - forankringsanalyser for Polar Pioneer

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i august 2004 tilsyn med de stedsspesifikke forankringsanalysene i forbindelse med bruken av Polar Pioneer (bildet) på Snøhvit og Albatross. Det er vårt inntrykk at operatøren Statoil har gjort et grundig arbeid med grunnundersøkelsene, og at forankringsanalysene blir utført i samsvar med regelverket.


Tilsynet ble utført med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir), og ble gjennomført delvis i Statoil sine lokaler på Forus, og delvis i Marotec sine lokaler i Bærum. Sdir var representert kun hos Marotec.

Bakgrunn for tilsynet

Statoil skal bruke den flyttbare boreinnretningen Polar Pioneer på Snøhvit og Albatross til produksjonsboring, komplettering og brønnopprenskning. I den forbindelse utføres en stedsspesifikk forankringsanalyse.

Formål med tilsynet

Målet med oppgaven var å kartlegge om de stedsspesifikke forankringsanalysene for Polar Pioneer utføres i samsvar med regelverket.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykket fra tilsynet er at analysene blir utført i henhold til gjeldende regelverk.

Noen observasjoner av typen forbedringspotensial ble gjort, men ingen avvik fra regelverket ble identifisert under tilsynet. Observasjonene knytter seg stort sett til kvalitetssikringssystemet hos kontraktøren som utfører forankringsberegningene.

Vi er av den oppfatning at operatøren har gjort et grundig arbeid med grunnundersøkelsene, og at forankringsanalysene blir utført i samsvar med regelverket.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss