Gå til hovedinnhold

Tilsyn - fabrikasjon av Kristin

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført et tilsyn rettet mot Statoils oppfølging av fabrikasjonen av innretningen Kristin hos leverandøren Aker Stord. Tilsynet tok utgangspunkt i rammeforskriftens § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, og Statoil sin etterlevelse av påseplikten overfor Aker Stord som leverandør.


Tilsynet ble innledet med et felles oppstartsmøte med Statoils byggeplasslag og Aker Stord sin prosjektorganisasjon den 24.3.2004.

Det ble avholdt separate møter med Statoil sitt byggeplasslag 24.3.2004 og Aker Stord sin prosjektorganisasjon 25.3.2004. Verifikasjoner på byggeplassen ble gjennomført 24.3.2004.

Bakgrunn for tilsynet

Sentrale prioriteringer for vår HMS-oppfølging er å følge opp at aktørene tilrettelegger for, og opprettholder teknisk og operasjonell integritet på innretninger, og å følge opp aktørenes arbeid med erfaringsoverføring.

Videre er det et resultatmål å bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs.

Tilsynet bygger på fagmøter og tilsyn innen materialvalg, overflatebehandling og fabrikasjon for Kristin, som ble gjennomført i 2002 og 2003.

Denne leveransen har også en omfattende involvering av leverandører og underleverandører. Statoils styring av prosjektet og ivaretakelse av påseplikten er på denne bakgrunn krevende.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å verifisere at Statoil styrer og gjennomfører utbyggingsprosjektet for innretningen Kristin i henhold til gjeldende krav i petroleumsregelverket.

Videre er det en målsetting å følge opp Statoils ivaretakelse av påseplikten i forhold til styring av leveranser til dette prosjektet.

Resultat av tilsynet

Det ble påvist avvik knyttet til Statoils implementering av styringssystem i Kristin prosjektet, blant annet i forbindelse med prosjektets avviksbehandling, status for utførte oppfølgingsaktiviteter, etterlevelse av kontraktskrav, samt for måling, vurdering og iverksettelse av tiltak for å oppnå forbedring.

Avvik ble også påvist for Statoils oppfølging av Aker Stord på byggeplassen, knyttet til kvalifisering av leverandører og utførelse av sveising.

Vi ser også klare forbedringspotensial for Statoils byggeplasslag hos Aker Stord når det gjelder praktisering av erfaringsoverføring på prosjektnivå.

Informasjon om Kristin (lenke til Statoils nettside)

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss