Gå til hovedinnhold

Tilsyn - Det Norske Oljeselskap som rettighetshaver

Oljedirektoratet, nå Petroleumstilsynet, gjennomførte i perioden oktober - november 2003 tilsyn med hvordan Det Norske Oljeselskap (DNO) som rettighetshaver ivaretar sine plikter i henhold til HMS regelverket.


Tilsynet omfattet et innledningsmøte, 21.10.2003, med DNO hvor vi presiserte forventninger til rettighetshaverrollen i henhold til HMS-regelverket, og en systemverifikasjon, 25.11.2003, hos DNO.

Rettighetshaverne skal i henhold til regelverket legge forholdene til rette for at operatørene skal kunne ivareta sitt ansvar for å drive forsvarlig og effektivt på området helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Les mer om bakgrunnen for tilsynet >>

Formål med tilsynet

Aktiviteten skal fastslå i hvilken grad DNO etterlever sin påseplikt, gi et bilde av hvilken effekt utøvelse av plikten har, hvordan selskapet utvikler styringssystem for å ivareta pliktene og peke på eventuelle forbedringsområder.

Resultat av tilsynet

Ptil har et positivt inntrykk etter revisjonen. DNO har etablert et styringssystem hvor HMS er en integrert del.

DNO tar sin påse plikt på alvor, selv om graden av involvering og påvirkning i stor grad er avhengig av hvem som er operatør i utvinningstillatelsen og operatørens holdning til åpenhet, partnernes plikter etter regelverket, etc.

DNO mener selv at selskapet har potensial for fortsatt forbedringer.

DNO's samlede kompetanse og kapasitet, sammensatt ev egne ressurser og fra nettverk av konsulenter, synes å være tilpasset den portefølje av lisenser og oppgaver selskapet hadde.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss