Gå til hovedinnhold

Tilsyn - datakvaliteten på den daglige borerapporteringen

Vi har utført et tilsyn hos ConocoPhillips (CoPNo) med oppfølging av datakvaliteten på den daglige borerapporteringen til Petroleumstilsynet.


Det ble avholdt oppstartsmøte hos CoPNo 16.3.2004. I perioden 14.-15.4.2004 ble det gjennomført tilsyn og verifikasjoner hos CoPNo i Tananger.

Både "Drilling Information Management System" (DIMS) og borerapporter fra offshore-feltene ble gjennomgått og verifisert.

Bakgrunn for tilsynet

Etter gjennomgang av innsendte daglige borerapporter fra 2001, er det avdekket mangelfull rapportering hos flere operatørselskaper.

Tilsynet inngår som en del i en serie tilsyn mot alle operatørselskaper på norsk sokkel med siktemål å bedre kvaliteten på den daglige borerapporteringen.

Dette tilsynet har fokusert på følgende områder:

  • Styrende dokumentasjon for borerapportering til Ptil.
  • Opplæring og krav til kvalifikasjoner av personell som er involvert i rapporteringen.
  • Kvalitetssikring før oversendelse av rapportene til Ptil.
  • Registrerte kick (brønnspark) fra 2001 og frem til i dag.
  • Registrerte utstyrfeil fra 2001 og frem til i dag
  • Registrerte brønntester fra 2001 og frem til i dag
  • Generell rapportering

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet har vært å verifisere hvordan CoPNo ivaretar egne samt Ptils krav til rapportering av bore- og brønnaktiviteter, jf opplysningspliktforskriften § 17 og Common Drilling Reporting System (CDRS) brukermanual.

Resultat av tilsynet

Det er avdekket til dels store mangler i selve rapporteringen til Ptil, i rapporteringen til DIMS, i DIMS styringssystem og opplæring i dette.

Avvikene kan kort opp summeres som følger:

1. System for organisering, ansvar, og kvalitetssikring synes ikke tilstrekkelig ivaretatt og sikrer ikke krav til daglig borerapportering til Ptil.

2. Det var ikke stilt krav til kompetanse i DIMS og utarbeidet en systematisk plan for opplæring av personell som involveres i den daglige borerapporteringen. Nødvendig opplæring er en viktig forutsetning for å oppnå en best mulig kvalitetssikring av de daglige borerapportene.

3. Det er avdekket store mangler i rapportering av bore- og brønnaktiviteter til Ptil.

Disse manglene kan klassifiseres som avvik fra regelverket, og er nærmere utdypet i kapittel 5 i tilsynsrapporten.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss