Gå til hovedinnhold

Tilsyn - ChevronTexaco Norge A/S som rettighetshaver

Vi gjennomførte i perioden oktober — november 2003 tilsyn med hvordan ChevronTexaco Norge (CVX) som rettighetshaver ivaretar sine plikter i henhold til HMS- regelverket.


Tilsynet omfattet et innledningsmøte, 21.10.2003, med CVX hvor vi presiserte forventninger til rettighetshaverrollen i henhold til HMS-regelverket, og en systemverifikasjon, 26.11.2003, hos CVX.

Bakgrunn for tilsynet

Rettighetshaverne skal i henhold til regelverket legge forholdene til rette for at operatørene skal kunne ivareta sitt ansvar for å drive forsvarlig og effektivt på området helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Alle rettighetshavere har plikt til å benytte seg av sin styringsrett som rettighetshaver og aktivt engasjere seg i det viktige arbeidet for å få til en positiv utvikling når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på den norske sokkelen.

Rettighetshaverne har tradisjonelt ikke vært berørt av myndighetenes tilsynsaktiviteter i særlig grad.

Rettighetshaverne i en utvinningstillatelse er imidlertid ansvarlige for langsiktig planlegging og tildeling av midler i utvinningstillatelsen og derigjennom legger de klare føringer for innsatsen innenfor HMS.

Oljedirektoratet (OD), nå Petroleumstilsynet (Ptil), har informert om at man i større grad vil følge opp at rettighetshavere ivaretar sitt ansvar for HMS i de ulike utvinningstillatelser, både enkeltvis og som gruppe. Som et ledd i denne oppfølgingen opprettet OD et tilsynsprosjekt våren 2002.

Det er gjennomført tre tilsyn. Disse har vært rettet mot etablerte utvinningstillatelser. Hovedfokus i tilsynet var hvordan rettighetshaverne enkeltvis og rettighetshavergruppen ivaretar sine plikter.

Målsettingen er å utvikle og gjennomføre tilsynsoppgaver rettet mot en eller flere rettighetshavere, der rettighetshaverne er pliktsubjekter i forhold til regelverkskravene.

Formål med tilsynet

Aktiviteten skal fastslå i hvilken grad rettighetshaverne etterlever sin påseplikt, gi et bilde av hvilken effekt utøvelse av plikten har, hvordan rettighetshaver utvikler styringssystem for å ivareta pliktene og peke på eventuelle forbedringsområder.

Resultat av tilsynet

CVX hadde lagt til rette for en god gjennomføring av tilsynet. CVX innledet om selskapets historie i Norge, med spesiell vekt på aktiviteten siden man returnerte til Norge i 1997-98.

CVX utrykte et klart mål om å bli en større aktør på norsk sokkel. Den videre presentasjonen ga en god overordnet beskrivelse av styringssystemet til CVX.

CVX har et godt overordnet selskapsstyringssystem som er logisk og konsistent fra det internasjonale konsernet ned til det norske selskapet.

Deretter ble rettighetshaverrollen gjennomgått med utgangspunkt i praktiske eksempler fra utvinningstillatelser der CVX er medeiere.

Ptil har et positivt inntrykk etter revisjonen. CVX har etablert et styringssystem hvor HMS er en integrert del. CVX tar sin påse plikt på alvor, selv om graden av involvering til en viss grad var avhengig av hvor stor påvirkningskraft man hadde i utvinningstillatelsen.

CVX kunne vise til flere gode eksempler på proaktivt samarbeid med operatøren. I enkelt utvinningstillatelser som ble gjennomgått kan CVX kanskje innta en mer proaktiv holdning i forhold til å påse at operatørens styringssystem fungerer etter intensjonene, spesielt for å forsikre seg om at man fra operatør mottar all viktig informasjon man har krav på.

CVX viste flere gode eksempler på bruk og involvering av personell fra andre deler av organisasjonen internasjonalt.

CVX kunne og vise til flere eksempler på en aktiv HMS-rolle i utvinningstillatelser som er i en tidlig letefase.

I forbindelse med gjennomgangen av styringssystemet fremstod dokumentstyringssystemet som noe fragmentert. CVX mener selv at selskapet har potensial for forbedringer her og planer for forbedring er iverksatt.

CVXs samlede kompetanse og kapasitet, sammensatt ev egne ressurser (nasjonalt og internasjonalt) og fra nettverk av konsulenter, synes å være tilpasset den portefølje av lisenser og oppgaver selskapet hadde.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss