Gå til hovedinnhold

Tilsyn - beredskap på Tjeldbergodden

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 22.6.2004 tilsyn med hvordan Statoil som operatør ivaretar beredskapsmessige forhold på Tjeldbergodden. Vårt inntrykk etter tilsynet er generelt positivt. Tilsynsrapporten ble oversendt til Statoil 1. juli 2004.


Tilsynet ble gjennomført i en dialogform, hvor Statoil presenterte de beredskapsplanene som foreligger for Tjeldbergodden og Ptil stilte avklarende spørsmål underveis. Tilsynet ble avsluttet med en verifikasjon/omvisning i selve anlegget.

Tjeldbergodden

Tjeldbergodden (Foto: Statoil)

Bakgrunn for tilsynet

Med virkning fra 1.1.2004 ble Ptil gitt myndighet til å føre tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø for enkelte anlegg på land, herunder Tjeldbergodden.

På denne bakgrunn skal Ptil etablere og operasjonalisere tilsynet med petroleumsvirksomheten på land. Ptil gjennomfører i denne sammenheng en serie av tilsynsoppgaver rettet mot hvordan operatørene ivaretar beredskapsmessige forhold på landanleggene.

Tilsynet på Tjeldbergodden inngår i denne serien av tilsynsoppgaver.

Formål med tilsynet

Ptil ønsket gjennom tilsynet å skaffe seg en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Tjeldbergodden og viser i denne sammenheng spesielt til bestemmelsene i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørsystemer, § 47 beredskap og § 22 varsling av fare- og ulykkessituasjoner. Vi viser også til bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven § 19 sikkerhet i virksomheten, § 20 sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff m.m. og § 21 beredskapsplikt.

Resultat fra tilsynet

Gjennom tilsynet fikk Ptil en samlet oversikt over hvordan de beredskapsmessige forhold er ivaretatt på Tjeldbergodden. Vårt inntrykk etter tilsynet er generelt positivt.
Beredskapstiltakene for Tjeldbergodden er etablert og blir vedlikeholdt i henhold til bestemmelser og retningslinjer for industrivern som er utarbeidet av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO).

Statoil har et overordnet beredskapsansvar for Næringspark Tjeldbergodden, som omfatter Statoil Tjeldbergodden og Norferm.

Det er etablert ordning for varsling av hendelser til Ptil.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss