Gå til hovedinnhold

Tilsyn - barrierer på Draugen

Oljedirektoratet har gjennomført en tilsynsaktivitet rettet mot styring av tekniske barrierer i A/S Norske Shell, på Draugenplattformen. Tilsynet ble gjennomført med innledende møte med landorganisasjonen i Kristiansund den 4.11.2003, intervjuer og verifikasjoner på Draugen den 5.11.2003 og deretter videre avklaringer og intervjuer i Kristiansund den 6.11.2003.


Bakgrunn for tilsynet

Aktiviteten har sin bakgrunn i Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om HMS i petroleumsvirksomheten, hvor teknisk tilstand på innretningene er et sentralt element som ønskes vektlagt i ODs tilsyn.

Videre er denne aktiviteten begrunnet i endringer i ODs nye HMS-forskrifter av 1.1.2002, med økt vektlegging av krav til styring av barrierer. På bakgrunn av dette ble det i juni 2002 sendt et brev til alle operatører hvor OD ba operatørene om redegjøre for hvordan de ivaretar styringen av den tekniske integriteten på innretningene, herunder kravene i styringsforskriften §§ 1-8.

Shells svar på dette brevet ble mottatt 30.8.2002. Her ble deres system for å ivareta dette og planer for videre arbeid beskrevet.

Formål med tilsynet

Målet med denne aktiviteten var å vurdere graden av implementering av disse systemene i driftsorganisasjonen og på innretningen.

Aktiviteten fokuserte spesielt på Shells ivaretakelse av kravene i styringsforskriften § 1 om risikoreduksjon, § 2 om barrierer og § 7 om måleparametere og indikatorer.

Kravene om og til barrierer (etablering, drift og vedlikehold), kjennskapet til barrierenes funksjon og ytelse samt system for å håndtere situasjoner der barrierene er ute av funksjon eller svekket ble gjennomgått.

Resultat av tilsynet

Shell har, så vidt tilsynet kunne bekrefte, gjennomført et grundig arbeid for å etablere oversikt over de sentrale tekniske barrierene på en måte som svarer til ODs krav og forventinger.

Det er etablert ytelseskrav til de mest sentrale tekniske barrierene, og til en viss grad har man også etablert et system for å følge status på disse barrierene i forhold til kravene som er gitt.

Det ble i tilsynet identifisert avvik knyttet til

  • relevante og dekkende ytelseskrav for alle de identifiserte tekniske barrierer

  • klargjøring av kompenserende tiltak ved bortfall eller svekkelse av funksjon for disse tekniske barrierene

  • ansvar og rutiner for å sikre at relevant personell til enhver tid har oversikt over status på tekniske barrierer

  • oppdatering av prosedyrer i bruk på innretningen og i landmiljøet

  • funksjonstesting av ECD/"elgfella".

Vi ble informert om at Shell har aktiviteter på gang for å ivareta disse aspektene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss