Gå til hovedinnhold

Tilsyn - arbeidstid, arbeidstakermedvirkning, restitusjon og hvile

I perioden 16. og 17. desember 2003 førte vi tilsyn rettet mot ivaretakelse av arbeidstidsbestemmelsene, arbeidstakermedvirkning, restitusjon og hvile hos Norsk Hydro, Prosafe Drilling Services og BJ Services på Oseberg Sør.


Tilsynet rettet seg også mot hvordan boreaktiviteter planlegges og gjennomføres, samt Norsk Hydros (NH) oppfølging av Prosafe Drilling Services (Prosafe) og BJ Services (BJ) med hensyn til tilsynets temaer.

Tilsynet ble gjennomført på land med presentasjoner og intervju med relevant personell fra selskapenes land- og offshoreorganisasjon.

Bakgrunn for tilsynet

Arbeidstakerorganisasjonene har de siste årene pekt på at det i økende grad planlegges for bruk av overtid.

Stortingsmelding nr 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten tar opp problemstillingene vedrørende arbeidstid og konkluderer blant annet med at uforsvarlig lange arbeidsøkter innebærer en sikkerhetsrisiko.

Kravene som regulerer forholdet mellom hviletid og arbeidstid, krav til tilrettelegging for god restitusjon, og krav med hensyn til omfanget av nattarbeid, er tydeliggjort i HMS regelverket som tråde i kraft 1.1.2002. Her er også kravene til arbeidstakermedvirkning presisert.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp Hydros, Prosafes og BJs ivaretakelse av arbeidstidsbestemmelsene, arbeidstakermedvirkning, restitusjon og hvile på Oseberg Sør.

Resultat av tilsynet

Selskapene har systemer for å ivareta arbeidstidsbestemmelsene.

Det er lite bruk av overtid innen boring og brønnaktiviteter på Oseberg Sør (OSS). Ved behov sendes ekstra mannskap ut. De fleste stillingskategorier er dekket 24 timer i døgnet med "back to back" skift.

Det er stort fokus på å holde overtidsbruken nede, og vår forståelse etter tilsynet er at selskapene har etablert rutiner og oppfølging som skal sikre at ingen arbeider mer enn 16 timer i døgnet. All overtid skal avklares og godkjennes i forkant.

Samsoving forekommer normalt ikke på OSS. De fleste lugarene er enmannslugarer, mens 10 av lugarene er doble. Dobbeltlugarene deles av en på natt og en på dagskift.

Lugarkapasiteten på OSS er stram og aktivitetene om bord må planlegges nøye. Ved brønnintervensjoner må aktiviteter som vedlikehold utsettes.

Følgene avvik er registrert under tilsynet:

  • Manglende konsekvensutredning forut for bemanningsendring.
  • Manglende opplæring innen Hydros styringssystem blant innleide boreledere.
  • Bemanning utover antall sengeplasser om bord.

Restitusjon og hvile i forbindelse med at enkelte kun går nattskift er registrert som et forbedringspotensial.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss