Gå til hovedinnhold

Tillegg til høringen om mindre endringer i innretningsforskriften, aktivitetsforskriften og den midlertidige forskriften for enkelte petroleumsanlegg på land


Vi viser til vår høring av 25.10.2007 med høringsfrist 6.12.2007.

Vi foreslår der blant annet å gjøre Luftfartstilsynets nye forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs (BSL D 5-1) gjeldende for petroleumsvirksomheten gjennom innretningsforskriften og aktivitetsforskriften. Luftfartstilsynets forskrift ble fastsatt 26.10.2007.

Vi viser videre til Sjøfartsdirektoratets (Sdirs) høring av utkast til forskrift om helikopterdekk på flyttbare innretninger (helidekkforskriften 08). Hensikten er å oppdatere Sdirs forskrift som følge av Luftfartstilsynets nye forskrift.

I lys av dette vil det derfor også være behov for å oppdatere rammeforskriften § 3, slik at de nevnte endringene også blir gjort formelt gjeldende for flyttbare innretninger som bruker denne muligheten til å legge til grunn maritimt regelverk i stedet for tekniske krav som er gitt i og i medhold av petroleumsloven.

Ikrafttredelse
Det tas sikte på at ikrafttredelse av endringen i rammeforskriften § 3 skjer samtidig med planlagt ikrafttredelse av Sdirs nye forskrift, det vil si 15.1.2008.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vises til redegjørelse i forbindelse med ovennevnte høring fra Sdir og avsluttet høring fra Luftfartstilsynet (tilgjengelig via lenken øverst på denne siden).

Høringsfrist
I og med at innarbeidingen av den nye forskriften fra Luftfartstilsynet allerede er kjent i næringen gjennom høringer som nevnt ovenfor, anser vi det ikke som nødvendig å gi en utvidet frist i forhold til vår øvrige høring.

Derfor er høringsfristen for denne delen av høringen også 6.12.2007.

Høringsdokument
Under finnes lenke til høringsdokumentet med endringen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Hans Spilde
E-post: Hans.Spilde@ptil.no