Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon - teknisk sikkerhet, beredskap og vedlikehold på Stena Dee

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 10.6.2004 en verifikasjonsaktivitet ombord på boreinnretningen Stena Dee under verkstedoppholdet ved Verolme i Rotterdam.


Aktiviteten var rettet mot styringssystemer og tekniske forhold innen områdene teknisk sikkerhet, beredskap og vedlikehold.Aktiviteten ble gjennomført ved samtaler og verifikasjoner ombord.

Bakgrunn for tilsynet

Stena Dee er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning bygget i 1984 ved Mitsubitslii Heavy Industries, Japan. Innretningen har tidligere vært i operasjon på norsk sokkel, men har de siste årene vært i operasjon på britisk sokkel eller har ligget i opplag..

Stena Drilling Ltd (Stena) har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen. Selskapet har intensjonsavtale med Chevron for boring av en brønn på norsk sokkel med planlagt oppstart i august/september. Under verkstedoppholdet i Rotterdam er det foretatt betydelige oppgraderinger av innretningen.

Formålet med tilsynet

Målsettingen med denne aktiviteten er å verifisere om styringsmessige og tekniske forhold innen fagområdet teknisk sikkerhet, beredskap og vedlikehold på Stena Dee, er i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonene gjennomføres basert på informasjon mottatt i forbindelse med SUT-søknaden fra selskapet.

Resultat av tilsynet

Planlagte modifikasjoner på Stena Dee vil bidra til å heve HMS-nivået på innretningen. Før å klargjøre innretningen for operasjon pågår et omfattende program for uttesting av systemer ombord. Likeledes er det lagt planer for gjennomføring av trening og øvelser før innretningen er klar for operasjon.

Det er under verifikasjonen avdekket nye avvik innen avvikshånteringssystemet, skilting og merking, selvlukkede dører, nødavstengningssystemet, brannslukking på helikopterdekk, kompetanse beredskapsorganisasjon, utstyr på brannstasjoner samt bruk av nødnummer og bekledning av MOB-båt personell.

Det er også avdekket avvik ved vedlikeholdssystemet som benyttes samt i forbindelse med manglende utført vedlikehold og i forbindelse med lagring av utstyr i hovedmaskinrom. Det er også avdekket en del forbedringspunkter innen dokumentasjon, orden og renhold, passiv brannbeskyttelse, beskyttelse i forbindelse med bruk av roterende utstyr samt fargekoding av løfteutstyr.

Det store antallet nye avvik som er avdekket indikerer at selskapets styringssystemer har mangler. Selskapet må derfor gjennomgå egne systemer for å få en bedre kontroll med avvikssituasjonen på innretningen

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret


Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret