Gå til hovedinnhold

SUT-verifikasjon på Rowan Gorilla VI – HMS- og arbeidsmiljøstyring

I perioden 11.-28. november 2007 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn om bord på den flyttbare innretningen Rowan Gorilla VI (RG6) og i Rowan Drillings kontorer i Aberdeen.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil har for tiden Rowan Drillings søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for den oppjekkbare flyttbare boreinnretningen RG6 under saksbehandling. Tilsynet med selskapets styring av HMS og arbeidsmiljø er en del av denne saksbehandlingen.

Etter planen skal innretningen brukes av British Gas (BG) til boring på feltene Bream og Mandarin på norsk sokkel. Planlagt tidspunkt for borestart er våren 2008.
 
Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Rowan Drillings styringssystem for operasjoner med RG6 tilfredsstiller regelverkskravene for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

Under tilsynet vurderte vi utvalgte systemer og prosedyrer innenfor HMS og arbeidsmiljø som ble presentert av Rowan Drilling.

Resultat av tilsynet
Vårt hovedinntrykk er at det fremdeles gjenstår en del arbeid som selskapet må utføre før det oppnås samsvar med regelverkskrav for styringssystemer på norsk sokkel.

På området arbeidsmiljø er det så langt gjennomført få kartlegginger som dokumenterer samsvar med gjeldende standarder. Det kan bli en utfordring for Rowan Drilling hvis selskapet gjennom flere kartlegginger identifiserer nye avvik fra regelverkskrav.
Rowan Drilling har begrenset tid for å korrigere avvik før innretningen skal operere på norsk sokkel. Selskapet har ingen planer om å utføre oppgraderinger på land.

Vi mener at Rowan Drilling gjennom samsvarsmålinger (gap-analyser) på området HMS-styring har fått tilstrekkelige kunnskaper om flere forhold som krever korrektur og forbedringer. Videre er det vårt inntrykk at selskapet var kjent med mange avvik og forhold med potensial for forbedring som beskrives i vår tilsynsrapport. 

Rowan Drilling må etablere egne interne krav for forskjellige forhold relatert til arbeidsmiljø. Videre mangler selskapet nødvendige prosedyrer for systematiske arbeidsmiljøkartlegginger for å kunne fortløpende følge opp arbeidsmiljøet på innretningen.

I tillegg må Rowan Drilling oppdatere flere prosedyrer for HMS-styring slik at de er i samsvar med krav som gjelder på norsk sokkel. Selskapet må også etablere prosedyrer for oppretting av en verneombudsordning og felles arbeidsmiljøutvalg.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |